Poznań: Wywóz odpadów komunalnych, odpadów chemicznych i zużytego sprzętu elektronicznego
Numer ogłoszenia: 185212 – 2012; data zamieszczenia: 01.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu , ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 61 827 05 10, faks 061 8270522.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.poznan.pios.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wywóz odpadów komunalnych, odpadów chemicznych i zużytego sprzętu elektronicznego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie wywozu: Odpadów komunalnych Odpadów chemicznych Zużytego sprzętu elektronicznego Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia jest Załącznik nr 4 – Specyfikacja techniczna..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w zakresie przewidzianym w art. 67 ust 1 pkt. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9, 90.52.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający rezygnuje z prawa żądania wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Część I, II, III, IV, V: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli przedstawi zezwolenie na zbieranie odpadów obejmujący następujące rodzaje odpadów: 150101 – opakowania z papieru i tektury, 150102 – opakowania z tworzyw sztucznych, 150105 – opakowania wielomateriałowe, 150107 – opakowania ze szkła, 200101 – papier i tektura, 200140 – metale, 200301 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 200307 – odpady wielkogabarytowe . Część VI: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli przedstawi zezwolenie na zbieranie odpadów obejmujący następujące rodzaje odpadów: 060313 – sole i roztwory zawierające metale ciężkie, 060404 – odpady zawierające rtęć, 060704 – roztwory i kwasy (np. kwas siarkowy), 070103 – rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste, 070104 – inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i inne ciecze macierzyste, 160303 – nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne, 160305 – organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne, 160506 – chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych, 160507 – zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne), 160508 – zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) Część VII: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli przedstawi zezwolenie na zbieranie odpadów obejmujący następujące rodzaje odpadów: 160211 – zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC 160213 – zużyte urządzenia inne niż wymienione w kodach od 160209 do 160212, 160214 – Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 160209 do 160213, 160215 – niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń, 160216 – elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 (w tym tonery) , 160602 – baterie i akumulatory niklowo-kadmowe, 160604 – baterie alkaliczne (z wyłączeniem 160603),

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Część I, II, III, IV, V: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 2 usługi, których przedmiotem było usuwanie odpadów komunalnych o kodach podanych powyżej, o wartości co najmniej10.000,00 zł brutto w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert. Część VI: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 3 usługi, których przedmiotem było odebranie, transport i udokumentowane przekazanie do utylizacji odpadów chemicznych w skład których wchodził przynajmniej jeden odpad o kodzie podanym powyżej, o wartości co najmniej 5.000,00 zł brutto w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert. Część VII: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 1 usługę, której przedmiotem było odebranie odpadów w skład których wchodził przynajmniej jeden odpad o kodzie podanym powyżej, o wartości co najmniej 5.000,00 zł brutto w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Część I, II, III, IV, V: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli posiada pojazd lub pojazdy przystosowane do opróżniania pojemników o pojemności 120l, 240l, 340l, i 1100l. Część VI: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunku. Część VII: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunku.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Część I, II, III, IV, V: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli posiada opłaconą polisę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 50.000,00 zł Część VI: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli posiada opłaconą polisę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 50.000,00 zł Część VII: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli posiada opłaconą polisę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 50.000,00 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego jeżeli wystąpi co najmniej jedna z niżej wymienionych okoliczności: a) Nastąpi zmiana w przepisach podatkowych, które dotyczą świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia. Warunkiem zmiany jest wystąpienie w okresie obowiązywania umowy takiej zmiany w przepisach podatkowych, która wpływa na obowiązki lub uprawnienia którejkolwiek ze strony umowy powodując zmniejszenie, zwiększenie lub powstanie obowiązków podatkowych, b) Wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji umowy, c) Jeżeli wystąpiły okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności strony na dzień podpisania umowy przewidzieć nie mogły, które nastąpiły w czasie realizacji umowy lub wystąpią zdarzenia związane z siłą wyższą. d) Jeżeli zajdzie potrzeba w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.poznan.pios.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.06.2012 godzina 10:00, miejsce: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań, w Biurze Obsługi Klienta – pokój 7a.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Część I – Wywóz odpadów komunalnych w Poznaniu.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie usuwania: Odpadów komunalnych Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia jest Załącznik nr 4 – Specyfikacja techniczna.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Część II – Wywóz odpadów komunalnych w Pile.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie usuwania: Odpadów komunalnych Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia jest Załącznik nr 4 – Specyfikacja techniczna..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Część III – Wywóz odpadów komunalnych w Koninie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie usuwania: Odpadów komunalnych Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia jest Załącznik nr 4 – Specyfikacja techniczna..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Część IV- Wywóz odpadów komunalnych w Kaliszu.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie usuwania: Odpadów komunalnych Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia jest Załącznik nr 4 – Specyfikacja techniczna.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Część V – Wywóz odpadów komunalnych w Lesznie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie usuwania: Odpadów komunalnych Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia jest Załącznik nr 4 – Specyfikacja techniczna.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Część VI – Wywóz odpadów chemicznych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie usuwania: Odpadów chemicznych Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia jest Załącznik nr 4 – Specyfikacja techniczna..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.52.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Część VII – Wywóz zużytego sprzętu elektronicznego.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie usuwania: Zużytego sprzętu elektronicznego Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia jest Załącznik nr 4 – Specyfikacja techniczna..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.