Poznań: Ochrona i dozór mienia w obiektach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 20241 – 2014; data zamieszczenia: 31.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu , ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 61 827 05 10, faks 061 8270522.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.poznan.wios.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ochrona i dozór mienia w obiektach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa: Ochrona mienia Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu i jego delegatur w Pile, Koninie, Kaliszu i Lesznie Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia jest Załącznik nr 5 – Specyfikacja techniczna..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4, 79.71.10.00-1, 85.31.23.10-5, 98.34.11.20-2, 98.34.11.30-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający rezygnuje z prawa żądania wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Część I i Część II Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli złoży oświadczenie o spełnianiu warunku oraz przedstawi aktualną koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanej w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (tekst jedn. Dz.U. z 2005r. Nr 145, poz. 1221 z zm.).

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Część I Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał lub wykonuje należycie, nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy, co najmniej 2 usługi polegające na ochronie i dozorze mienia w budynkach o powierzchni minimum 4500m2 o wartości minimum 70.000,00 zł brutto każda. Część II Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał lub wykonuje należycie, nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy, co najmniej 2 usługi polegające na ochronie i dozorze mienia w budynkach o wartości minimum 30.000,00 zł brutto każda.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Część I Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli : 1) Posiada co najmniej jedno całodobowe centrum monitorowania, z którego przy pomocy środków łączności przewodowej lub bezprzewodowej, prowadzone będzie monitorowanie sygnałów z ochranianych obiektów Zamawiającego w Pile, Koninie, Kaliszu i Lesznie. 2) Ma możliwość zapewnienia łączności dwustronnej, pomiędzy dyspozytorem centrum monitorowania, patrolem interwencyjnym i pracownikami ochrony fizycznej chroniącymi obiekt Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie, jeśli zajdzie taka potrzeba wynikająca z zaproponowanego przez Wykonawcę systemu łączności do zainstalowania w siedzibie Zamawiającego niezbędnych urządzeń nadawczo-odbiorczych zapewniających możliwość niezawodnego kontaktu pracowników Wykonawcy z dyspozytorem centrum monitorowania. Urządzenia te winny zapewniać możliwość sprawnej łączności w sytuacjach awaryjnych np. okresowy brak zasilania czy przeciążenie sieci telefonii komórkowej. 3) Posiada lub dysponuje motoryzowanym patrolem interwencyjnym posiadającym status specjalistycznej uzbrojonej formacji i ochrony (SUFO), wyposażonego w środki przymusu bezpośredniego oraz środki łączności bezprzewodowej. Część II Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli : 1) Posiada własne całodobowe centrum monitorowania, z którego przy pomocy środków łączności przewodowej lub bezprzewodowej, prowadzone będzie monitorowanie sygnałów z ochranianego obiektu Zamawiającego. 2) Ma możliwość zapewnienia łączności dwustronnej, pomiędzy dyspozytorem centrum monitorowania, patrolem interwencyjnym w Pile, Koninie, Kaliszu i Lesznie. Wykonawca zobowiązany będzie, jeśli zajdzie taka potrzeba wynikająca z zaproponowanego przez Wykonawcę systemu łączności do zainstalowania w siedzibie Delegatury Zamawiającego niezbędnych urządzeń nadawczo-odbiorczych zapewniających możliwość niezawodnego kontaktu pracowników Wykonawcy z dyspozytorem centrum monitorowania. Urządzenia te winny zapewniać możliwość sprawnej łączności w sytuacjach awaryjnych np. okresowy brak zasilania czy przeciążenie sieci telefonii komórkowej. 3) Posiada lub dysponuje zmotoryzowanym patrolem interwencyjnym posiadającym status specjalistycznej uzbrojonej formacji i ochrony (SUFO), wyposażonego w środki przymusu bezpośredniego oraz środki łączności bezprzewodowej w Pile, Koninie, Kaliszu, Lesznie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Część I Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli będzie dysponował minimum czteroma osobami, które posiadają licencję I stopnia pracownika ochrony fizycznej lub uzyskały wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej obowiązującej od dnia 1.01.2014r. oraz będzie dysponował minimum dwoma osobami, które posiadają licencję II stopnia pracownika ochrony fizycznej. Część II Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli będzie dysponował minimum dwoma osobami w Pile, Koninie, Kaliszu i Lesznie, które posiadają licencję I stopnia pracownika ochrony fizycznej lub uzyskały wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej obowiązującej od dnia 1.01.2014r oraz będzie dysponował minimum jedną osobą w Pile, Koninie, Kaliszu i Lesznie, która posiadają licencję II stopnia pracownika ochrony fizycznej.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Część I Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 2.000.000,00 zł brutto. Część II Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 1.000.000,00 zł brutto.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 0.7
 • 2 – Posiadanie certyfikatu ISO 9001-2008 – 0.3

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego jeżeli wystąpi co najmniej jedna z niżej wymienionych okoliczności: 1) nastąpi zmiana w przepisach podatkowych, które dotyczą świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia. Warunkiem zmiany jest wystąpienie w okresie obowiązywania umowy takiej zmiany w przepisach podatkowych, która wpływa na obowiązki lub uprawnienia którejkolwiek ze strony umowy powodując zmniejszenie, zwiększenie lub powstanie obowiązków podatkowych, 2) wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji umowy, 3) jeżeli wystąpiły okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności strony na dzień podpisania umowy przewidzieć nie mogły, a wynikają one ze zmian przepisów prawa, które nastąpiły w czasie realizacji umowy lub wystąpią zdarzenia związane z siłą wyższą, 4) jeżeli zajdzie potrzeba w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, 5) Zmiana umowy może nastąpić również w wypadku zmian mających na celu polepszenie jakości świadczonych usług (bez możliwości zmiany ceny) lub obniżenia ceny za świadczone usługi. 6) Zmiana podwykonawcy lub rezygnacja z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu umowy. Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnienie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia przez dotychczasowego podwykonawcę

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.poznan.wios.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.02.2014 godzina 10:00, miejsce: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań, w Biurze Obsługi Klienta – pokój 7a.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Część I – Ochrona i dozór mienia w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Poznaniu.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa: Ochrona mienia Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia jest Załącznik nr 5 – Specyfikacja techniczna..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-9, 79.71.10.00-1, 85.31.23.10-5, 98.34.11.20-2, 98.34.11.30-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 0.7
  • 2. Posiadanie certyfikatu ISO 9001-2008 – 0.3

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Ochrona i dozór mienia w Delegaturach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Pile, Koninie, Kaliszu i Lesznie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa: Ochrona mienia Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w jego delegaturach w Pile, Koninie, Kaliszu i Lesznie Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia jest Załącznik nr 5 – Specyfikacja techniczna..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4, 79.71.10.00-1, 85.31.23.10-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 0.7
  • 2. Posiadanie certyfikatu ISO 9001-2008 – 0.3