Numer ogłoszenia: 394376 – 2014; data zamieszczenia: 02.12.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 387692 – 2014 data 26.11.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 61 827 05 10, fax. 061 8270522.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3.
  • W ogłoszeniu jest: Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy (w formie aneksu) w stosunku do treści oferty zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy pzp w następujących przypadkach: a. zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących np. w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT i wysokości podatku akcyzowego od energii elektrycznej. Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT. Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego – dotyczy to części wynagrodzenia za dostawy, których w dniu zmiany stawki podatku VAT czy podatku akcyzowego jeszcze nie wykonano, b. zmiana ceny ofertowej w przypadku zmian stawek za świadczenie usług dystrybucji tj. Taryfy OSD zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, c. zmiany grupy taryfowej w zakresie grup taryfowych zawartych w formularzu cenowym, w przypadku gdyby w trakcie trwania umowy obiekty Zamawiającego zmieniłyby charakter użytkowania, bądź gdyby stosowanie strefy pozaszczytowej/nocnej byłoby nieekonomiczne, lub też zastosowanie strefy pozaszczytowej/nocnej stałoby się ekonomiczniejsze d. zmiany mocy umownej w przypadku gdy w czasie trwania umowy zwiększyłoby się lub zmniejszyło zapotrzebowanie na moc w związku ze zmianą charakteru obiektu lub jego modernizacji. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy..
  • W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy pzp w następujących przypadkach: a. Zmiany umowy w zakresie cen są dopuszczalne w przypadku zmian w przepisach prawnych dotyczących podatku VAT lub podatku akcyzowego lub zmiany innych opłat, podatków związanych z energią elektryczną lub zmiany przepisów prawa skutkującej wzrostem kosztów wpływających na koszt energii elektrycznej, a ponadto w razie zmiany taryfy za usługi dystrybucyjne lub usługi sprzedaży zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. W takich przypadkach ceny za energię elektryczną dostarczaną na podstawie Umowy ulegają automatycznie korekcie o wartość wynikającą z powyższych zmian. Sprzedawca poinformuje Klienta na piśmie o zmianie ceny energii elektrycznej dostarczanej na podstawie Umowy, wskazując równocześnie podstawę tej zmiany. Nowe ceny energii elektrycznej będą obowiązujące dla Sprzedawcy i Klienta od chwili wejścia w życie wyżej wymienionych zmian prawnych stanowiących podstawę do ich korekty. b. Zmiany grupy taryfowej w zakresie grup taryfowych zawartych w formularzu cenowym, w przypadku gdyby w trakcie trwania umowy obiekty Zamawiającego zmieniłyby charakter użytkowania, bądź gdyby stosowanie strefy pozaszczytowej/nocnej byłoby nieekonomiczne, lub też zastosowanie strefy pozaszczytowej/nocnej stałoby się ekonomiczniejsze c. Zmiany mocy umownej w przypadku gdy w czasie trwania umowy zwiększyłoby się lub zmniejszyło zapotrzebowanie na moc w związku ze zmianą charakteru obiektu lub jego modernizacji. 3. Zmiany dokonywane będą na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego zawierający uzasadnienie dla ich wprowadzenia. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy..