Poznań: Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach usługi kompleksowej
Numer ogłoszenia: 319548 – 2015; data zamieszczenia: 25.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu , ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 61 827 05 10, faks 061 8270522.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.poznan.wios.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach usługi kompleksowej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach usługi kompleksowej, o której mowa w art.3 pkt 30 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne do budynków Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r. Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia jest Załącznik nr 5 do SIWZ – Specyfikacja techniczna. Część I Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach usługi kompleksowej dla siedziby WIOŚ w Poznaniu, Delegatury WIOŚ w Lesznie i Delegatury WIOŚ w Pile. Część II Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach usługi kompleksowej dla Delegatury WIOŚ w Koninie i Delegatury WIOŚ w Kaliszu. Rozliczenia za dystrybucję energii elektrycznej odbywać się będą na podstawie bieżących wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych wg stawek opłat wynikających z Taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz cen ofertowych Sprzedawcy. Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie 01.01.2016r. do 31.12.2017r. wynosi: 1. Część 1 zamówienia: 640 932 kWh. 2. Część 2 zamówienia: 255 604 kWh. Wartość jest szacunkowa, podana w celu określenia wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego wykorzystania energii elektrycznej w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą lub jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Ilość nabytej energii elektrycznej będzie rozliczana według rzeczywistego zużycia tej energii . Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z postanowieniem ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.00.00.00-3, 65.31.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający rezygnuje z prawa żądania wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek określony w punkcie VI.1.1. jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunku oraz oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem koncesji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.), oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) lub (w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucji) oświadczenie o posiadaniu aktualnej umowy z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług energii elektrycznej.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunku.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunku.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunku.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 98
 • 2 – Termin płatności faktur – 2

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.poznan.wios.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.12.2015 godzina 11:00, miejsce: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4, Biuro Obsługi Klienta pokój 7a.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach usługi kompleksowej dla siedziby WIOŚ w Poznaniu, Delegatury WIOŚ w Lesznie i Delegatury WIOŚ w Pile.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach usługi kompleksowej, o której mowa w art.3 pkt 30 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne do budynków Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r. Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia jest Załącznik nr 5 do SIWZ – Specyfikacja techniczna. Rozliczenia za dystrybucję energii elektrycznej odbywać się będą na podstawie bieżących wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych wg stawek opłat wynikających z Taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz cen ofertowych Sprzedawcy. Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie 01.01.2016r. do 31.12.2017r. wynosi: Część 1 zamówienia: 640 932 kWh. Wartość jest szacunkowa, podana w celu określenia wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego wykorzystania energii elektrycznej w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą lub jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Ilość nabytej energii elektrycznej będzie rozliczana według rzeczywistego zużycia tej energii . Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z postanowieniem ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.00.00.00-3, 65.31.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2017.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 98
  • 2. Termin płatności faktur – 2
    

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach usługi kompleksowej dla Delegatury WIOŚ w Koninie i Delegatury WIOŚ w Kaliszu..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach usługi kompleksowej, o której mowa w art.3 pkt 30 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne do budynków Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r. Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia jest Załącznik nr 5 do SIWZ – Specyfikacja techniczna. Rozliczenia za dystrybucję energii elektrycznej odbywać się będą na podstawie bieżących wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych wg stawek opłat wynikających z Taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz cen ofertowych Sprzedawcy. Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie 01.01.2016r. do 31.12.2017r. wynosi: Część 2 zamówienia: 255 604 kWh. Wartość jest szacunkowa, podana w celu określenia wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego wykorzystania energii elektrycznej w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą lub jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Ilość nabytej energii elektrycznej będzie rozliczana według rzeczywistego zużycia tej energii . Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z postanowieniem ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.00.00.00-3, 65.31.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2017.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 98
  • 2. Termin płatności faktur – 2