Poznań: Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oraz nadzór autorski nad wykonywanymi robotami dla przedsięwzięcia realizowanego w ramach projektu pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynków Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu i Delegatury w Kaliszu
Numer ogłoszenia: 289062 – 2015; data zamieszczenia: 28.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu , ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 61 827 05 10, faks 061 8270522.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.poznan.wios.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oraz nadzór autorski nad wykonywanymi robotami dla przedsięwzięcia realizowanego w ramach projektu pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynków Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu i Delegatury w Kaliszu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: A. 1. Wykonanie dokumentacji projektowej składającej się z: a. Projektu budowlanego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych, b. Projektów wykonawczych, c. Przedmiarów robót, d. Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadku gdy jej opracowanie jest konieczne na podstawie odrębnych przepisów. Dokumentacja projektowa winna być sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U 2013, poz. 1129) i zawierać wszystkie elementy wskazane w tym rozporządzeniu; Projekt budowlany winny być sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa, i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 201, poz. 462 ze zm.) i zawierać wszystkie elementy wskazane w tym rozporządzeniu. 2. Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych winna być sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U 2013, poz. 1129) i zawierać wszystkie elementy wskazane w tym rozporządzeniu. 3. Wykonanie kosztorysów inwestorskich. Kosztorysy inwestorskie winny być sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1389). 4. Nadzór autorski nad wykonywanymi pracami. B. Lokalizacja budynków: 1. Budynek Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Czarna Rola 4, 61-525 Poznań; 2. Budynek Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kaliszu, ul. Piwonicka 19, 62-800 Kalisz. C. Zakres dokumentacji projektowej dla budynku w Poznaniu: 1. ocieplenie ścian zewnętrznych i ścian oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych; 2. ocieplenie stropodachów i stropów zewnętrznych; 3. ocieplenie stropu nad nieogrzewaną piwnicą; 4. wymiana bram garażowych oraz drzwi zewnętrznych; 5. modernizacja instalacji centralnego ogrzewania – wymiana grzejników i montaż zaworów termostatycznych i podpionowych; 6. modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej według opracowanej koncepcji; 7. montaż kolektorów słonecznych. Zakres dokumentacji projektowej dla budynku w Kaliszu: 1. ocieplenie ścian zewnętrznych i ścian oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych; 2. ocieplenie stropodachu; 3. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; 4. zmiana sposobu wytwarzania c.w.u. (likwidacja miejscowych podgrzewaczy c.w.u. i wykonanie instalacji c.w.u. zasilanej z kotłowni); 5. montaż kolektorów słonecznych; 6. przyłącza do sieci gazowniczej i zmiana sposobu zasilania kotłowni z oleju opałowego na gaz ziemny (wymiana palnika w istniejącym kotle oraz regulacja instalacji) Dokumentacja projektowa winna zawierać wszystko co jest niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę i właściwej realizacji projektu. W szczególności dokumentacja powinna zawierać elementy pozwalające na osiągnięcie celu projektu Poprawa efektywności energetycznej budynków Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu i Delegatury w Kaliszu na który to projekt Zamawiający uzyskał dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie Poza tym zakres dokumentacji musi ujmować i opisywać wszystkie prace, które wynikają z Załącznika nr 5 do SIWZ – Specyfikacja techniczna, który składa się z: a. Audytu Efektywności Ekologicznej dla budynku WIOŚ w Poznaniu; b. Audytu Efektywności Ekologicznej dla budynku Delegatury WIOŚ w Kaliszu; c. Koncepcji instalacji wentylacji dla budynku WIOŚ w Poznaniu. a służyć mają osiągnięciu celu projektu pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynków Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu i Delegatury w Kaliszu jego wykonania i rozliczenia. D. Ilość egzemplarzy i forma przekazanej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich: 1. Projekt budowlany i wykonawczy: a. w 5 egzemplarzach w formie pisemnej, b. w formie elektronicznej w formacie DWG (rysunki) i formacie DOC lub EXC. oraz pdf (część opisowa) umieszczonych na płycie CD/DVD. 2. Przedmiar robót: a. w 2 egzemplarzach w formie papierowej, b. w formie elektronicznej w formacie programu w którym będzie sporządzany oraz pdf umieszczony na płycie CD/DVD. 3. Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: a. w 2 egzemplarzach w formie papierowej, b. w formie elektronicznej w formacie DOC. oraz pdf umieszczony na płycie CD/DVD. 4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych: a. w 5 egzemplarzach w formie papierowej, b. w formie elektronicznej w formacie DOC. oraz pdf umieszczony na płycie CD/DVD. 5. Kosztorysy inwestorskie; a. w 2 egzemplarzach w formie papierowej, b. w formie elektronicznej w formacie programu w którym będzie sporządzany oraz pdf umieszczony na płycie CD/DVD. E. Wykonawca zobowiązuje się wykonać dokumentację projektową zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r- Prawo budowlane (Dz.U. 2013.1409 z późn. zm.) oraz ze wszystkimi aktami wykonawczymi do niniejszej ustawy, które nie zostały wymienione powyżej, a które są konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia. F. Wizja lokalna budynku w Poznaniu możliwa jest od dnia ogłoszenia przetargu w dni powszednie w godzinach od 8.00-14.00. Osoby upoważnione przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami: Ewa Makowska tel. 61 8270512 Adrian Smoliński tel. 61 8270511 Paweł Knasiecki tel. 61 8270511 Wizja lokalna budynku w Kaliszu możliwa jest od dnia ogłoszenia przetargu w dni powszednie w godzinach od 800-1400. Osoby upoważnione przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami: Jakub Kaczmarek tel. 62 7646330 Mirosław Karolak tel. 62 7646330 G. Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia jest Załącznik nr 5 do SIWZ – Specyfikacja techniczna..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.10.00-3, 71.32.00.00-7, 71.24.50.00-7, 71.24.80.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 23.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: a. 2900,00 zł. na Część I zamówienia; b. 1400,00 zł na Część II zamówienia. Wadium należy wpłacić na konto: NBP 93 1010 1469 0021 9213 9800 0000 Oddział Poznań z dopiskiem Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego – i odpowiednio wskazać Część I lub Część II. Zamawiający uzna, że wadium zostało wniesione jeżeli przed terminem otwarcia wadium wpłynie na konto Zamawiającego. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a. pieniądzu, b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c. gwarancjach bankowych, d. gwarancjach ubezpieczeniowych, e. poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz 1158 z późn. zm.). W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności w jakich Zamawiający może je zatrzymać. Okoliczności te muszą zawierać następujące sytuacje: – określone w art. 46 ust 4a prawa zamówień publicznych, tj. jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, – Wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, – Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, – zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Z powyższego dokumentu powinno wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli złoży oświadczenie o spełnianiu warunku.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek określony w punkcie VI.1.2 jeżeli złoży oświadczenie o spełnianiu warunku oraz jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał minimum jeden (1) projekt, którego przedmiotem był remont, modernizacja budynku o powierzchni całkowitej 2500 m2, a wartości umowy wyniosła minimum 120.000,00 zł brutto w przypadku składania oferty na Część I. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek określony w punkcie VI.1.2 jeżeli złoży oświadczenie o spełnianiu warunku oraz jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał minimum jeden (1) projekt, którego przedmiotem był remont, modernizacja budynku o powierzchni całkowitej 1500 m2, a wartości umowy wyniosła minimum 60.000,00 zł brutto w przypadku składania oferty na Część II.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli złoży oświadczenie o spełnianiu warunku.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek określony w punkcie VI.1.4 jeżeli złoży oświadczenie o spełnianiu warunku i dysponuje: 1) co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia do projektowania w branży architektonicznej z co najmniej 3 letnim doświadczeniem, 2) co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia do projektowania w branży konstrukcyjno-budowlanej z co najmniej 3 letnim doświadczeniem, 3) co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych z co najmniej 3 letnim doświadczeniem . Każda osoba winna być aktualnym członkiem właściwej izby branżowej.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli złoży oświadczenie o spełnianiu warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Potwierdzenie wniesienia wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 95
 • 2 – Termin wykonania dokumentacji projektowej – 5

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.poznan.wios.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.11.2015 godzina 10:00, miejsce: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań, w Biurze Obsługi Klienta – pokój 7a.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oraz nadzór autorski nad wykonywanymi robotami dla przedsięwzięcia realizowanego w ramach projektu pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynków Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu i Delegatury w Kaliszu Część I – dotyczy WIOŚ w Poznaniu.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: 1. Wykonanie dokumentacji projektowej składającej się z: a. Projektu budowlanego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych, b. Projektów wykonawczych, c. Przedmiarów robót, d. Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadku gdy jej opracowanie jest konieczne na podstawie odrębnych przepisów. 2. Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 3. Wykonanie kosztorysów inwestorskich. 4. Nadzór autorski nad wykonywanymi pracami. Lokalizacja budynku: Budynek Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Czarna Rola 4, 61-525 Poznań Zakres dokumentacji projektowej dla budynku w Poznaniu: 1. ocieplenie ścian zewnętrznych i ścian oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych; 2. ocieplenie stropodachów i stropów zewnętrznych; 3. ocieplenie stropu nad nieogrzewaną piwnicą; 4. wymiana bram garażowych oraz drzwi zewnętrznych; 5. modernizacja instalacji centralnego ogrzewania – wymiana grzejników i montaż zaworów termostatycznych i podpionowych; 6. modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej według opracowanej koncepcji; 7. montaż kolektorów słonecznych. Dokumentacja projektowa winna zawierać wszystko co jest niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę i właściwej realizacji projektu. W szczególności dokumentacja powinna zawierać elementy pozwalające na osiągnięcie celu projektu Poprawa efektywności energetycznej budynków Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu i Delegatury w Kaliszu na który to projekt Zamawiający uzyskał dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie Poza tym zakres dokumentacji musi ujmować i opisywać wszystkie prace, które wynikają z Załącznika nr 5 do SIWZ – Specyfikacja techniczna, który składa się z: a. Audytu Efektywności Ekologicznej dla budynku WIOŚ w Poznaniu; b. Koncepcji instalacji wentylacji dla budynku WIOŚ w Poznaniu. a służyć mają osiągnięciu celu projektu pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynków Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu i Delegatury w Kaliszu jego wykonania i rozliczenia..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.10.00-3, 71.32.00.00-7, 71.24.50.00-7, 71.24.80.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 23.12.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 95
  • 2. Termin wykonania dokumentacji projektowej – 5

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oraz nadzór autorski nad wykonywanymi robotami dla przedsięwzięcia realizowanego w ramach projektu pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynków Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu i Delegatury w Kaliszu Część II – dotyczy Delegatury WIOŚ w Kaliszu..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: 1. Wykonanie dokumentacji projektowej składającej się z: a. Projektu budowlanego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych, b. Projektów wykonawczych, c. Przedmiarów robót, d. Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadku gdy jej opracowanie jest konieczne na podstawie odrębnych przepisów. 2. Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 3. Wykonanie kosztorysów inwestorskich. 4. Nadzór autorski nad wykonywanymi pracami. Lokalizacja budynku: Budynek Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kaliszu, ul. Piwonicka 19, 62-800 Kalisz. Zakres dokumentacji projektowej dla budynku w Kaliszu: 1. ocieplenie ścian zewnętrznych i ścian oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych; 2. ocieplenie stropodachu; 3. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; 4. zmiana sposobu wytwarzania c.w.u. (likwidacja miejscowych podgrzewaczy c.w.u. i wykonanie instalacji c.w.u. zasilanej z kotłowni); 5. montaż kolektorów słonecznych; 6. przyłącza do sieci gazowniczej i zmiana sposobu zasilania kotłowni z oleju opałowego na gaz ziemny (wymiana palnika w istniejącym kotle oraz regulacja instalacji) Dokumentacja projektowa winna zawierać wszystko co jest niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę i właściwej realizacji projektu. W szczególności dokumentacja powinna zawierać elementy pozwalające na osiągnięcie celu projektu Poprawa efektywności energetycznej budynków Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu i Delegatury w Kaliszu na który to projekt Zamawiający uzyskał dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie Poza tym zakres dokumentacji musi ujmować i opisywać wszystkie prace, które wynikają z Załącznika nr 5 do SIWZ – Specyfikacja techniczna, który składa się m.in z Audytu Efektywności Ekologicznej dla budynku Delegatury WIOŚ w Kaliszu;.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.10.00-3, 71.32.00.00-7, 71.24.50.00-7, 71.24.80.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 23.12.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 95
  • 2. Termin wykonania dokumentacji projektowej – 5