Poznań: 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 305896-2016
Data: 07/09/2016
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, Krajowy numer identyfikacyjny 16240600000, ul. ul. Czarna Rola  4, 61625   Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 61 827 05 10, faks 618 270 522. 
Adres strony internetowej (url): http://www.bbip.poznan.wios.gov.pl
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest dostawa: 1. Odczynników 2. Materiałów filtracyjnych 3. Wzorców Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia jest Załącznik nr 5 – Specyfikacja techniczna. 
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest dostawa: 1. Odczynników 2. Materiałów filtracyjnych 3. Wzorców Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia jest Załącznik nr 5.1 – Specyfikacja techniczna. 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 7
W ogłoszeniu jest: 1.Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wypełnioną i podpisaną Specyfikację Techniczną na potwierdzenie spełniania wymagań (Załącznik nr 5). 2. W przypadku złożenia przez Wykonawców ofert na materiały o parametrach równoważnych z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty dokumenty potwierdzające równoważność jakościową przedmiotu zamówienia z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 5 – Specyfikacja techniczna. 
W ogłoszeniu powinno być: 1.Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wypełnioną i podpisaną Specyfikację Techniczną na potwierdzenie spełniania wymagań (Załącznik nr 5.1). 2. W przypadku złożenia przez Wykonawców ofert na materiały o parametrach równoważnych z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty dokumenty potwierdzające równoważność jakościową przedmiotu zamówienia z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 5.1 – Specyfikacja techniczna.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: 1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ, 2) Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 4. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 3) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 
W ogłoszeniu powinno być: 1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ, 2) Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 4.1. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 3) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 14/09/2016, godz. 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 16/09/2016, godz. 10:00