Numer ogłoszenia: 52044 – 2016; data zamieszczenia: 08.03.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu , ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 61 827 05 10, faks 061 8270522.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.poznan.wios.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ochrona i dozór mienia w obiektach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa: Ochrona mienia Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu i jego delegatur w Pile, Koninie, Kaliszu i Lesznie Część I – Ochrona i dozór mienia w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Poznaniu, Część II – Ochrona i dozór mienia w Delegaturach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Pile, Koninie, Kaliszu i Lesznie. Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia jest Załącznik nr 5 do SIWZ- Specyfikacja techniczna. 2. Wymagania Zamawiającego związane z realizacją zamówienia zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), dotyczące klauzul społecznych. 1) Wykonawca zapewni odpowiednią ilość osób do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, zatrudniając wszystkich pracowników wykonujących zadania objęte przedmiotowym zamówieniem, na podstawie umowy o pracę (dotyczy Części I) Wykonawca zapewni odpowiednią ilość osób do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, dysponując minimum jednym pracownikiem wykonującym zadania objęte przedmiotowym zamówieniem, zatrudnionym na podstawie umowy o pracę (dotyczy Części II) 2) Zatrudnienie w trybie, o którym mowa w punkcie 2.1 powinno trwać nieprzerwanie od dnia rozpoczęcia umowy, do dnia jej ostatecznego zrealizowania. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę zatrudnioną lub przez Wykonawcę przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby, w ciągu 7 dni kalendarzowych (licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy), w trybie, o którym mowa w punkcie 2.1. Do czasu zatrudnienia nowego pracownika, Wykonawca zapewni ciągłość w należytym wykonywaniu przedmiotu zamówienia. 3) Zamawiający ma prawo w każdym okresie realizacji zamówienia zwrócić się do Wykonawcy o przedstawienie dokumentacji zatrudnienia (dokument potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego) wskazanej osoby, natomiast Wykonawca ma obowiązek przedstawić ją Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. 4) W przypadku braku zatrudnienia, o którym mowa w punkcie 2.2, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 100,00 zł za każdy dzień niezatrudnienia pracownika, liczonych od dnia następnego po terminach wskazanych w punkcie 2.2, chyba że Wykonawca wykaże, że niezatrudnienie osoby na umowę o pracę nie nastąpiło z przyczyn leżących po jego stronie..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4, 79.71.10.00-1, 85.31.23.10-5, 98.34.11.20-2, 98.34.11.30-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2018.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: Część I 7000,00 zł Część II 2000,00 zł. 2. Wadium należy wpłacić na konto: NBP 93 1010 1469 0021 9213 9800 0000 Oddział Poznań z dopiskiem odpowiednio: Ochrona i dozór mienia – Część I lub Ochrona i dozór mienia – Część II. Zamawiający uzna, że wadium zostało wniesione jeżeli przed terminem otwarcia wadium wpłynie na konto Zamawiającego. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: – pieniądzu, – poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, – gwarancjach bankowych, – gwarancjach ubezpieczeniowych, – poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz.U.2014 poz.1804 ze zm.) 5. W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności w jakich Zamawiający może je zatrzymać. Okoliczności te muszą zawierać następujące sytuacje: – określone w art. 46 ust 4a prawa zamówień publicznych, tj. jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, – Wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, – zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 6. Z powyższego dokumentu powinno wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Część I i Część II Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli złoży oświadczenie o spełnianiu warunku oraz przedstawi aktualną koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanej w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (tekst jedn. Dz.U.2014 poz.1099 z pózn. zm.).

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Część I Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał lub wykonuje należycie, nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy, co najmniej 2 usługi polegające na ochronie i dozorze mienia w budynkach o powierzchni minimum 4500m2, o wartości minimum 150 000,00 zł brutto każda. Część II Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał lub wykonuje należycie, nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy, co najmniej 2 usługi polegające na ochronie i dozorze mienia w budynkach, o wartości minimum 80 000,00 zł brutto każda.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Część I Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli : 1) Posiada co najmniej jedno całodobowe centrum monitorowania, z którego przy pomocy środków łączności przewodowej lub bezprzewodowej, prowadzone będzie monitorowanie sygnałów z ochranianego obiektu Zamawiającego. 2) Ma możliwość zapewnienia łączności dwustronnej, pomiędzy dyspozytorem centrum monitorowania, grupą interwencyjną i pracownikami ochrony fizycznej chroniącymi obiekt Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie, jeśli zajdzie taka potrzeba wynikająca z zaproponowanego przez Wykonawcę systemu łączności, do zainstalowania w siedzibie Zamawiającego niezbędnych urządzeń nadawczo-odbiorczych zapewniających możliwość niezawodnego kontaktu pracowników Wykonawcy z dyspozytorem centrum monitorowania. Urządzenia te winny zapewniać możliwość sprawnej łączności w sytuacjach awaryjnych np. okresowy brak zasilania czy przeciążenie sieci telefonii komórkowej. 3) Posiada lub dysponuje zmotoryzowaną grupą interwencyjną, posiadającą status specjalistycznej uzbrojonej formacji i ochrony (SUFO), wyposażoną w środki przymusu bezpośredniego oraz środki łączności bezprzewodowej. Część II Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli : 1) Posiada własne całodobowe centrum monitorowania, z którego przy pomocy środków łączności przewodowej lub bezprzewodowej, prowadzone będzie monitorowanie sygnałów z ochranianych obiektów Zamawiającego w Pile, Koninie, Kaliszu i Lesznie. 2) Ma możliwość zapewnienia łączności dwustronnej, pomiędzy dyspozytorem centrum monitorowania, a grupą interwencyjną w Pile, Koninie, Kaliszu i Lesznie. Wykonawca zobowiązany będzie, jeśli zajdzie taka potrzeba wynikająca z zaproponowanego przez Wykonawcę systemu łączności, do zainstalowania w siedzibie Delegatury Zamawiającego niezbędnych urządzeń nadawczo-odbiorczych zapewniających możliwość niezawodnego kontaktu pracowników Wykonawcy z dyspozytorem centrum monitorowania. Urządzenia te winny zapewniać możliwość sprawnej łączności w sytuacjach awaryjnych np. okresowy brak zasilania czy przeciążenie sieci telefonii komórkowej. 3) Posiada lub dysponuje zmotoryzowaną grupą interwencyjną, posiadającą status specjalistycznej uzbrojonej formacji i ochrony (SUFO), wyposażoną w środki przymusu bezpośredniego oraz środki łączności bezprzewodowej w Pile, Koninie, Kaliszu, Lesznie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Część I Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli będzie dysponował minimum sześcioma osobami, które uzyskały wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej obowiązującej od dnia 1.01.2014 r. Część II Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli będzie dysponował minimum 3 osobami odpowiednio: w Pile, Koninie, Kaliszu i Lesznie, które uzyskały wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej obowiązującej od dnia 1.01.2014 r.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Część I i Część II Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 1.000.000,00 zł brutto.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 90
 • 2 – System Zarządzania Jakością – 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1 Do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 2 Jeżeli w przedmiotowym postępowaniu zostanie wybrana oferta Wykonawcy, który realizował będzie część przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców lub oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – Zamawiający będzie wymagał przed zawarciem umowy z Wykonawcą przedłożenia umowy regulującej jego współpracę z podwykonawcami lub umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 3 Warunki określone we wzorze umowy stanowią integralną część SIWZ. Niespełnienie tych warunków będzie traktowane jak niespełnienie warunków SIWZ i spowoduje odrzucenie oferty. 4 Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 9. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego jeżeli wystąpi co najmniej jedna z niżej wymienionych okoliczności: 1. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy może ulec zmianie w następujących warunkach: 1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, 2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r., o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 5 pkt 1.1 Wykonawca składa w terminie 30 dni od wejścia w życie zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług, pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne, w którym musi wykazać rzeczywisty wpływ zmiany stawki podatku na zwiększenie kosztów realizacji Umowy, przedstawiając w tym szczegółowe wyliczenia i zależności między zmianą stawki podatku od towarów i usług a wzrostem kosztów realizacji Umowy. Zamawiający w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku ocenia czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmian na wzrost kosztów realizacji Umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentów i obliczeń Strony przystępują do negocjacji w zakresie zwiększenia wynagrodzenia umownego brutto, w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawki podatku od towarów i usług, przy czym wynagrodzenie umowne netto pozostanie bez zmian. Wówczas, wynagrodzenie brutto Wykonawcy za część prac wykonywaną po terminie wprowadzenia zmiany ulegnie stosownym zmianom natomiast wartość wynagrodzenia netto pozostanie bez zmian. 3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 5 pkt 1.2 Wykonawca w terminie 30 dni od wejścia w życie zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne, w którym musi wykazać rzeczywisty wpływ zmiany minimalnego wynagrodzenia na zwiększenie kosztów realizacji Umowy, przedstawiając w tym szczegółowe wyliczenia i zależności między zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia a wzrostem kosztów realizacji Umowy. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Nie będą akceptowane koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzeń pracowników Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zamawiający w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku ocenia czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmiany na wzrost kosztów realizacji Umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentów i obliczeń Strony przystępują do negocjacji w zakresie zwiększenia wynagrodzenia umownego brutto, w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. 4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 5 pkt 1.3 Wykonawca składa w terminie 30 dni od wejścia w życie zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne, w którym musi wykazać rzeczywisty wpływ zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, na zwiększenie kosztów realizacji Umowy, przedstawiając w tym szczegółowe wyliczenia i zależności między zmianą zasad przyznawania a wzrostem kosztów realizacji Umowy. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 pkt.3. Zamawiający w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku ocenia, czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmian w zakresie podlegania lub zmian wysokości składek na wzrost kosztów realizacji Umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentów i obliczeń Strony przystępują do negocjacji w zakresie zwiększenia wynagrodzenia umownego brutto, w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. 5. Zamawiający po zaakceptowaniu wniosków, o których mowa w ust. 5 pkt 2, pkt 3, pkt 4, wyznacza niezwłocznie datę podpisania aneksu do umowy. 6. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1, na koszty wykonania zamówienia należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiającego. 7. Zmiany mogą nastąpić wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji umowy, 8. Zmiany mogą nastąpić, jeżeli wystąpiły okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności strony na dzień podpisania umowy przewidzieć nie mogły, a wynikają one ze zmian przepisów prawa, które nastąpiły w czasie realizacji umowy lub wystąpią zdarzenia związane z siłą wyższą, 9. Zmiany mogą nastąpić, jeżeli zajdzie potrzeba w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. 10. Zmiana umowy może nastąpić w wypadku zmian mających na celu polepszenie jakości świadczonych usług (bez możliwości zmiany ceny) lub obniżenia ceny za świadczone usługi. 11. Zmiana umowy może nastąpić również w wyniku zmiany podwykonawcy lub rezygnacji z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu umowy. Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnienie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia przez dotychczasowego podwykonawcę.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.poznan.wios.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.03.2016 godzina 10:00, miejsce: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań, w Biurze Obsługi Klienta – pokój 7a..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Część I – Ochrona i dozór mienia w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Poznaniu.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia jest Załącznik nr 5 SIWZ- Specyfikacja techniczna..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4, 79.71.10.00-1, 85.31.23.10-5, 98.34.11.20-2, 98.34.11.30-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2018.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 90
  • 2. System Zarządzania Jakością – 10

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Ochrona i dozór mienia w Delegaturach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Pile, Koninie, Kaliszu i Lesznie..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 79710000-4 – usługi ochroniarskie 79711000-1 – usługi nadzoru przy użyciu alarmu 85312310-5 – usługi dozoru 98341120-2 – usługi portierskie 98341130-5 – usługi stróżowania Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia jest Załącznik nr 5 SIWZ- Specyfikacja techniczna..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4, 79.71.10.00-1, 85.31.23.10-5, 98.34.11.20-2, 98.34.11.30-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2018.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 90
  • 2. System Zarządzania Jakością – 10