Poznań:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 304587-2016
Data: 02/09/2016

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, Krajowy numer identyfikacyjny 16240600000, ul. ul. Czarna Rola  4, 61625   Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 61 827 05 10, faks 618 270 522.
Adres strony internetowej (url): https://www.bip.poznan.wios.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 09/09/2016, godzina:10:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 13/09/2016, godzina:10:00