Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane oraz  rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.):

W Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska mieszczącym w budynku się przy ul. Czarna Rola 4 w Poznaniu ( z wyłączeniem Delegatur ) udostępnione jest wejście w tylnej części budynku znajdujące się na równi z kondygnacją -parterem , umożliwiające wjazd wózkiem inwalidzkim na teren  WIOŚ bez konieczności pokonywania różnicy poziomów.

Dojście do tylnych drzwi w budynku przedstawia zdjęcie:

Jednocześnie informujemy o konieczności posiadania telefonu komórkowego, z którego należy zadzwonić na numer tel. 61 8270500 z prośbą o udostępnienie wejścia na teren budynku. Bez powiadomienia portierni drzwi nie zostaną otwarte.