KONTROLE 2007

Lp.

Data

Instytucja kontrolująca

Zakres kontroli

1.

22.08.-31.08.2007

Najwyższa Izba Kontroli

Transgraniczne przemieszczanie odpadów pomiędzy Ukrainą, Słowacją i Polską w latach 2004-2007 (I półrocze) w świetle przepisów Konwencji bazylejskiej.

2.

19.10.2007

Archiwum Państwowe w Poznaniu

Postępowanie z materiałami archiwalnymi wchodzącymi w skład państwowego zasobu archiwalnego.

KONTROLE 2008

Lp.

Data

Instytucja kontrolująca

Zakres kontroli

1.

25.04.-20.06.2008

Najwyższa Izba Kontroli

Działania WIOŚ w zakresie recyklingu zużytego sprzętu technicznego w latach 2006-2008 (31 marzec).

2.

21-22.08.2008

03, 26.09.2008

Państwowa Inspekcja Pracy

Przestrzeganie przepisów prawa pracy oraz wybrane zagadnienia technicznego bezpieczeństwa pracy.

3.

30.09.-25.11.2008

Najwyższa Izba Kontroli

Funkcjonowanie Państwowego Monitoringu Środowiska („PMŚ”) w latach 2006-2008 (do 30 czerwca).

Kontrole 2009

Lp.

 

          Data

Instytucja kontrolująca

                  Zakres kontroli

 

1.

 

 

21.05-04.06.2009

 

Najwyższa Izba Kontroli

Gromadzenie i podział środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz gospodarowanie środkami powiatowych i gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w latach 2007-2008

2.

29.05-26.08.2009

Najwyższa Izba Kontroli

Zapobieganie poważnym awariom zagrażającym środowisku w latach 2006-2009

Kontrole 2010

Lp.

        Data

Instytucja kontrolująca

                  Zakres kontroli

1.

11.02-12.02.2010

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Kontrola umowy PL 0455- Usprawnienie wdrażania i egzekucji prawa z zakresu ochrony środowiska poprzez doposażenie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu w aparaturę kontrolno-pomiarową

2.

08.03-19.03.2010

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Kontrola sposobu wykonywania zadań kontrolnych w 2009 roku

3.

22.07.2010

Fundacja

FUNDUSZ WSPÓŁPRACY

Wizyta monitorująca nr 74/2010/S

 Projekt – Wzmocniony monitoring hałasu i substancji zubożających warstwę ozonową

4.

11.10-14.10.2010

Kancelaria Prezesa

Rady Ministrów

Kontrola kompleksowa wykonania zadań obronnych

5.

  18.10.2010

Archiwum Państwowe

w Poznaniu

Postępowanie z materiałami archiwalnymi

Kontrole 2011

Lp.

        Data

Instytucja kontrolująca

                  Zakres kontroli

1.

11.01-28.01.2011

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Gospodarowanie środkami finansowymi oraz realizacja dochodów budżetu w 2010r.

2.

05.04-20.04.2011

Najwyższa Izba Kontroli

Sprawdzenie nadzoru przez inspekcje państwowe nad funkcjonowaniem ferm zwierząt futerkowych w województwie wielkopolskim w latach 2009-2010.

3.

18.05-20.06.2011

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W Poznaniu

Kompleksowa kontrola na zakończenie realizacji projektu RPWP 03.06.0030.013/09-Wzmocnienie zintegrowanego chemiczno-ekologicznego systemu bezpieczeństwa województwa wielkopolskiego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu.

4.

    23.09.2011

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w 2010 roku

Kontrole 2012 r.

Lp.

        Data

Instytucja kontrolująca

                   Zakres kontroli

1.

02.07-13.07.2012

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

– Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

– Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

– Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.

– Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

Więcej informacji o kontrolach przeprowadzonych w WIOŚ Poznań można uzyskać w siedzibie WIOŚ w Poznaniu w godz. 8.00-14.00 tel. (61) 8270 500 fax (61) 8 270 522.