Sprawozdanie z wykonania kontroli przez WIOŚ w Poznaniu w 2015 r.