Sprawozdanie z wykonania kontroli przez WIOŚ w Poznaniu w 2016 r.