Sprawozdanie z wykonania kontroli przez WIOŚ w Poznaniu w 2017 r.