Lp.

Data

Instytucja kontrolująca

Zakres kontroli

1.

22.08.-31.08.2007

Najwyższa Izba Kontroli

Transgraniczne przemieszczanie odpadów pomiędzy Ukrainą, Słowacją i Polską w latach 2004-2007 (I półrocze) w świetle przepisów Konwencji bazylejskiej.

2.

19.10.2007

Archiwum Państwowe w Poznaniu

Postępowanie z materiałami archiwalnymi wchodzącymi w skład państwowego zasobu archiwalnego.

Informacje z kontroli zawierające dane osobowe lub zastrzeżone, mogą być udostępniane każdorazowo po anonimizacji, na wniosek osób zainteresowanych, w siedzibie WIOŚ w Poznaniu w godz. 8.00-14.00 tel. (61) 8270 500 fax (61) 8 270 522.