Lp.

          Data

Instytucja kontrolująca

                  Zakres kontroli

1.

21.05-04.06.2009

Najwyższa Izba Kontroli

Gromadzenie i podział środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz gospodarowanie środkami powiatowych i gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w latach 2007-2008

2.

29.05-26.08.2009

Najwyższa Izba Kontroli

Zapobieganie poważnym awariom zagrażającym środowisku w latach 2006-2009

Informacje z kontroli zawierające dane osobowe lub zastrzeżone, mogą być udostępniane każdorazowo po anonimizacji, na wniosek osób zainteresowanych, w siedzibie WIOŚ w Poznaniu w godz. 8.00-14.00 tel. (61) 8270 500 fax (61) 8 270 522.