Lp.

        Data

Instytucja kontrolująca

                  Zakres kontroli

1.

11.02-12.02.2010

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Kontrola umowy PL 0455- Usprawnienie wdrażania i egzekucji prawa z zakresu ochrony środowiska poprzez doposażenie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu w aparaturę kontrolno-pomiarową

2.

08.03-19.03.2010

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Kontrola sposobu wykonywania zadań kontrolnych w 2009 roku

3.

22.07.2010

Fundacja

FUNDUSZ WSPÓŁPRACY

Wizyta monitorująca nr 74/2010/S

 Projekt – Wzmocniony monitoring hałasu i substancji zubożających warstwę ozonową

4.

11.10-14.10.2010

Kancelaria Prezesa

Rady Ministrów

Kontrola kompleksowa wykonania zadań obronnych

5.

  18.10.2010

Archiwum Państwowe

w Poznaniu

Postępowanie z materiałami archiwalnymi

Informacje z kontroli zawierające dane osobowe lub zastrzeżone, mogą być udostępniane każdorazowo po anonimizacji, na wniosek osób zainteresowanych, w siedzibie WIOŚ w Poznaniu w godz. 8.00-14.00 tel. (61) 8270 500 fax (61) 8 270 522.