Lp.

        Data

Instytucja kontrolująca

                  Zakres kontroli

1.

11.01-28.01.2011

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Gospodarowanie środkami finansowymi oraz realizacja dochodów budżetu w 2010r.

2.

05.04-20.04.2011

Najwyższa Izba Kontroli

Sprawdzenie nadzoru przez inspekcje państwowe nad funkcjonowaniem ferm zwierząt futerkowych w województwie wielkopolskim w latach 2009-2010.

3.

18.05-20.06.2011

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W Poznaniu

Kompleksowa kontrola na zakończenie realizacji projektu RPWP 03.06.0030.013/09-Wzmocnienie zintegrowanego chemiczno-ekologicznego systemu bezpieczeństwa województwa wielkopolskiego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu.

4.

    23.09.2011

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w 2010 roku

Informacje z kontroli zawierające dane osobowe lub zastrzeżone, mogą być udostępniane każdorazowo po anonimizacji, na wniosek osób zainteresowanych, w siedzibie WIOŚ w Poznaniu w godz. 8.00-14.00 tel. (61) 8270 500 fax (61) 8 270 522.