L.p.

Data

Instytucja kontrolująca

Zakres  kontroli

1.

02.07-13.07.2012

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

– Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

– Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

– Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.

– Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

2.

21.11-28.11.2012

Wojewoda Wielkopolski

Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)

3.

06.12-31.12.2012

NIK  Delegatura w Poznaniu

Recykling pojazdów wycofanych
z eksploatacji

4.

18.12.2012

WFOŚ i GW Poznań

Realizacja umowy 46/U/400/388/2011

-Badanie stanu środowiska w województwie wielkopolskim w 2011 r.

 

Informacje z kontroli zawierające dane osobowe lub zastrzeżone, mogą być udostępniane każdorazowo po anonimizacji, na wniosek osób zainteresowanych, w siedzibie WIOŚ w Poznaniu w godz. 8.00-14.00 tel. (61) 8270 500 fax (61) 8 270 522.