L.p.

Data

Instytucja kontrolująca

Zakres  kontroli

1.

24.01-25.03.2013

Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Poznaniu

Wykonanie budżetu państwa w 2012 r., cz. 85/30 – województwo wielkopolskie .

Informacja o wykonaniu wniosków pokontrolnych

2.

18.04-08.05.2013

Wojewoda Wielkopolski

Realizacja dochodów budżetowych i stosowanie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych

3.

10.07-31.07.2013

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Realizacja umowy dotacji nr 1/V/400/8/2012

4.

16.07-19.07.2013

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Kontrola umowy PL 0455/N3/2.8.1./023/09

5.

21.10.2013

Archiwum Państwowe w Poznaniu

Kontrola archiwum zakładowego WIOŚ w Poznaniu

Zalecenia pokontrolne

Informacja o wykonaniu zaleceń pokontrolnych

6.

18.09.2013

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu

Kontrola obiektu Delegatury w Kaliszu w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Decyzje Komendanta Miejskiego PSP w Kaliszu

Pismo pokontrolne KM PSP w Kaliszu

Informacja o realizacji zobowiązań decyzji

Pismo pokontrolne KM PSP w Kaliszu

7.

24.10.2013

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Kalisza

Kontrola obiektu budowlanego – budynek Delegatury w Kaliszu

Odpowiedź na uwagi zawarte w protokole

8.

06.11.2013

Fundacja Fundusz Współpracy

Wizyta monitorująca realizację projektu TF2005/017 488.03.04 – „Wzmożone monitorowanie hałasu i substancji zubożających warstwę ozonową”

 

Informacje z kontroli zawierające dane osobowe lub zastrzeżone, mogą być udostępniane każdorazowo po anonimizacji, na wniosek osób zainteresowanych, w siedzibie WIOŚ w Poznaniu w godz. 8.00-14.00 tel. (61) 8270 500 fax (61) 8 270 522.