L.p.

Data

Instytucja kontrolująca

Zakres  kontroli

1.

26.02-11.04.2014

Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Poznaniu

Nadzór nad funkcjonowaniem ferm zwierząt

2.

25.03.2014

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zakupienie sprzętu kontrolnego w ramach POiŚ 03.03-00-00-001/66

3.

14-30.04.2014

Wielkopolski Urząd Wojewódzki

Realizacja zadań ustawowych, polityki kadrowej,  przestrzeganie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, wykonywanie kontroli przestrzegania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków 

Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne

4.

18.08-10.10.2014

Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Poznaniu

Wykonywanie zadań związanych z zapobieganiem i trwałym obniżaniem zanieczyszczeń wód dorzecza Odry

5.

27.10-23.12.2014

Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Poznaniu

Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów niespełniających wymagań prawnych

Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne

 

Informacje z kontroli zawierające dane osobowe lub zastrzeżone, mogą być udostępniane każdorazowo po anonimizacji, na wniosek osób zainteresowanych, w siedzibie WIOŚ w Poznaniu w godz. 8.00-14.00 tel. (61) 8270 500 fax (61) 8 270 522.