L.p.

Data

Instytucja kontrolująca

Zakres  kontroli

1.

20.01-26.03.2015

Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Poznaniu

Wykonanie budżetu państwa w 2014 roku

Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne

2.

10.08-09.09.2015

Wielkopolski Urząd Wojewódzki

Gospodarowanie środkami finansowymi, realizacja dochodów budżetowych oraz stosowanie przepisów o zamówieniach publicznych

Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne

3.

30.11-07.12.2015

Instytucja Zarządzająca WRPO – Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Realizacja projektu pn. „Analiza i ewaluacja modeli zanieczyszczeń i ich dyspersji oraz systemów prognozy pogody z przygotowaniem i udostępnieniem wybranych modeli” nr RPWP.07.01.02-30-018/14

4.

25-30.11.2015 r.

Państwowa Inspekcja Pracy

Prawna ochrona pracy w tym BHP

Odpowiedź na wystąpienie

 

Informacje z kontroli zawierające dane osobowe lub zastrzeżone, mogą być udostępniane każdorazowo po anonimizacji, na wniosek osób zainteresowanych, w siedzibie WIOŚ w Poznaniu w godz. 8.00-14.00 tel. (61) 8270 500 fax (61) 8 270 522.