L.p.

Data

Instytucja kontrolująca

Zakres  kontroli

1.

11.01.2017 r.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu

Kontrola budynku Delegatury w Kaliszu w zakresie ochrony przeciwpożarowej

2.

16.02.2017 r.

Archiwum Państwowe w Poznaniu

Stosowanie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych

3.

02.11.2016 r. – 24.03.2017 r.

Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Poznaniu

Działania Inspekcji Ochrony Środowiska na rzecz poprawy jakości wód w rzekach

Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne

4.

12.04 – 11.05.2017 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

5.

20 – 23.06.2017 r.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Kontrola Porozumienia nr 248/2015/Wn15/OA-xn-04/D w sprawie Projektu pn.: "Poprawa efektywności energetycznej budynków Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu i Delegatury w Kaliszu" dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014.

6.

29 – 30.05.2017 r.

Ministerstwo Rozwoju Departament Programów Pomocowych

Kontrola projektu "Wzmocnienie skuteczności monitoringu i kontroli oraz efektywności programów działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych w Wielkopolsce".

Informacja o sposobie realizacji rekomendacji dla kontrolowanego.

7.

06.02 – 31.03.2017 r.

Wojewoda Wielkopolski

Wykonywanie zadań wynikających z ustaw i innych aktów prawnych, gospodarowanie środkami publicznymi, prawidłowość wykorzystania środków publicznych udzielonych jednostce, ocena wykonania dochodów budżetowych, wybrane zagadnienia z zakresu realizacji polityki kadrowej względem członków korpusu służby cywilnej, organizacja przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków, realizacja obowiązku określonego przepisami art. 55 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie.

Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.

8.

18.08. – 13.10.2017 r.

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu

Audyt w zakresie: „Celowość i zgodność z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz prawidłowość dokonywania zamówień publicznych w roku 2016”.

Wyjaśnienia do audytu.

 

Informacje z kontroli zawierające dane osobowe lub zastrzeżone, mogą być udostępniane każdorazowo po anonimizacji, na wniosek osób zainteresowanych, w siedzibie WIOŚ w Poznaniu w godz. 8.00-14.00 tel. (61) 8270 500 fax (61) 8 270 522.