L.p.

Data

Instytucja kontrolująca

Zakres  kontroli

1.

14.11.2017 r. – 22.01.2018 r.

Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Poznaniu

Zapobieganie zanieczyszczeniu wód związkami azotu ze źródeł rolniczych.

2.

31.10.2017 r. – 15.02.2018 r.

Główny Inspektor Ochrony Środowiska

Ocena działań kontrolnych podejmowanych przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w celu przeciwdziałania naruszaniu przepisów dotyczących gospodarki wodno-ściekowej w gminie Krzywiń.
Brak wszczęcia do dnia 23 marca 2017 r. przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska postępowań administracyjnych w sprawie wymierzania kar pieniężnych za działanie podmiotów trzecich na szkodę środowiska w przypadku 149 kontroli zakończonych w latach 2014-2017 – do dnia 28 lutego 2017 r. pomimo, że od dnia podpisania protokołów upłynęło od 1 dnia do ponad 3 lat.

3.

15 – 24.05.2018 r.

Wojewoda Wielkopolski

Ocena przygotowania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu do wdrożenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

4.

11.12.2017 r. – 29.05.2018 r.

Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Poznaniu

Działania organów administracji publicznej w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym pochodzącym od urządzeń telefonii komórkowej.

Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.

5.

16.07 – 06.08.2018

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

kontrola planowa przedsięwzięcia zakończonego dotycząca realizacji umowy 11/U/400/11/2017 z dnia 14.03.2017 r., pn.: „Badania stanu środowiska w województwie wielkopolskim w roku 2017 oraz zakup i posadowienie stacji monitoringu jakości powietrza w gminie Czerwonak”.

6.

16.07 – 06.08.2018

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

kontrola planowa trwałości przedsięwzięcia dotyczącą realizacji umowy 5/U/400/2/2016 z dnia 10.02.2016 r., pn.: „Badania stanu środowiska w województwie wielkopolskim w roku 2016”.

7.

17.09.2018

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie

Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, rozpoznanie innych miejscowych zagrożeń.

Decyzja KM PSP w Lesznie

Informacja pokontrolna o realizacji obowiązków.

Informacja pokontrolna o realizacji obowiązków.

 

Informacje z kontroli zawierające dane osobowe lub zastrzeżone, mogą być udostępniane każdorazowo po anonimizacji, na wniosek osób zainteresowanych, w siedzibie WIOŚ w Poznaniu w godz. 8.00-14.00 tel. (61) 8270 500 fax (61) 8 270 522.