Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

do spraw: organizacyjnych

w Wydziale Administracyjno-Technicznym


MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

POZNAŃ

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 
UL. CZARNA ROLA 4 
61-625 POZNAŃ 

ADRES URZĘDU:

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU, 
UL. CZARNA ROLA 4 
61-625 POZNAŃ 

WARUNKI PRACY

-prowadzenie samochodu służbowego, 
– praca przy komputerze. 
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: 
W obiekcie w Poznaniu występują bariery architektoniczne uniemożliwiające samodzielne poruszanie się osób z ograniczoną sprawnością ruchową. 

ZAKRES ZADAŃ

 • monitorowanie stanu prawnego i orzecznictwa oraz ich wpływu na działalność WIOŚ,
 • inicjowanie usprawnień w funkcjonowaniu WIOŚ (proponowanie zmian w procedurach i sposobu realizacji zadań przez komórki organizacyjne),
 • rozpatrywanie i przygotowywanie odpowiedzi na skargi,
 • współpraca z Pełnomocnikiem ds. SZJ w zakresie doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością i kontroli zarządczej,
 • udzielanie odpowiedzi na zapytania zewnętrzne dotyczące obowiązujących przepisów z zakresu ochrony środowiska oraz działalności inspektoratu,
 • opracowywanie zbiorczych analiz oraz wniosków z działania inspektoratu na potrzeby własne WIOŚ.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • umiejętność redagowania pism oraz formułowania pisemnych stanowisk,
 • umiejętność interpretacji aktów prawnych i stosowania przepisów w praktyce,
 • znajomość uwarunkowań prawnych funkcjonowania administracji publicznej,
 • prawo jazdy kat. B,
 • umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów,
 • rzetelność, dokładność, komunikatywność,
 • dobra organizacja pracy,
 • zdolność analitycznego myślenia.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe prawnicze
 • pożądany 1 rok doświadczenia w pracy w administracji publicznej,
 • ogólna znajomość przepisów z zakresu ochrony środowiska,
 • znajomość przepisów o służbie cywilnej,
 • pożądana znajomość systemu zarządzania jakością oraz zasad sprawowania kontroli zarządczej.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 28.11.2016
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu 
  ul. Czarna Rola 4 
  61-625 Poznań 
  Koniecznie z dopiskiem – oferta nr 18/2016 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (w przypadku przesłania dokumentów pocztą – decyduje data stempla pocztowego). Na postępowanie rekrutacyjne zaproszone zostaną wybrane osoby. 
Kandydatki/kandydatów prosimy o odniesienie się w liście motywacyjnym do spełniania wymagań niezbędnych i dodatkowych. 
Osoby dopuszczone do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie 
lub poprzez e-mail. Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane. 
Oferty kandydatek/kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone 
po zakończeniu procedury naboru. Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w sc z mandatem radnego. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze na tym stanowisku wynosi 2100,00 zł brutto. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 82-70-536. 

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. 

Legenda