Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

w Dziale Inspekcji w Delegaturze w Kaliszu

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

KALISZ

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA 
W POZNANIU 
DELEGATURA W KALISZU 
UL. PIWONICKA 19 
62-800 KALISZ

ADRES URZĘDU:

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA 
W POZNANIU 
UL. CZARNA ROLA 4 
61-625 POZNAŃ

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: 

– praca także poza siedzibą urzędu w tym praca w terenie, 
– prowadzenie samochodu służbowego, 
– praca przy komputerze. 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: 
Pomieszczenia do pracy biurowej. W obiekcie WIOŚ w Poznaniu w Delegaturze w Kaliszu występują bariery architektoniczne uniemożliwiające samodzielne poruszanie się osób z ograniczoną sprawnością ruchową. 

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie kontroli podmiotów korzystających ze środowiska
 • prowadzenie postępowań administracyjnych
 • współuczestniczenie w opracowaniu planów działalności kontrolnej, w szczególności planów rocznych i kwartalnych oraz sprawozdań z ich realizacji
 • wyznaczanie miejsc i zakresu pomiarów i prób oraz nadzorowanie ich wykonania podczas kontroli
 • uczestniczenie w zdarzeniach poważnych awarii
 • wprowadzanie poprawne i zgodne ze stanem faktycznym danych do Informatycznego Systemu Kontroli
 • udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz informacji publicznych, potwierdzanie efektów ekologicznych realizowanych przedsięwzięć oraz wydawanie zaświadczeń i opinii
 • prowadzenie pojazdów służbowych

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • prawo jazdy kat. B
 • podstawowa wiedza w zakresie ochrony środowiska i postępowania administracyjnego
 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność
 • umiejętność działania w sytuacji stresowej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe profilowe: ochrona środowiska, chemia, inżynieria środowiska, technologie ochrony środowiska
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia prawa jazdy
 • Kopie świadectw pracy oraz inne zaświadczenia potwierdzające spełnianie wymagań niezbędnych i dodatkowych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 10.04.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu\
 • Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu 
ul. Czarna Rola 4 
61-625 Poznań 
Koniecznie z dopiskiem – oferta nr 6/2017 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (w przypadku przesłania dokumentów pocztą – decyduje data stempla pocztowego). 
Na postępowanie rekrutacyjne zaproszone zostaną wybrane osoby. Kandydatki/kandydatów prosimy o odniesienie się w liście motywacyjnym do spełniania wymagań niezbędnych i dodatkowych. 
Osoby dopuszczone do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie lub poprzez e-mail. Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane. 
Oferty kandydatek/kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w sc z mandatem radnego. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze na tym stanowisku wynosi 2100.zł brutto. 
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 82-70-536. 

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. 

Legenda