Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów na stanowisko

specjalisty

w Dziale Inspekcji w Delegaturze w Koninie

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż  6%.

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu

Ul. Czarna Rola 4

61-625 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

Delegatura w Koninie

ul. Kard. S. Wyszyńskiego 3a, 62-510 Konin.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska, racjonalnego użytkowania zasobów przyrody oraz przestrzegania decyzji ustalających warunki korzystania ze środowiska (praca w terenie),
 • Opracowywanie materiałów kontroli oraz prowadzenie spraw wynikających z działalności kontrolnej (wystąpienia, zarządzenia pokontrolne, decyzje administracyjne, postępowanie mandatowe i egzekucyjne w administracji, kierowanie wniosków do sądów grodzkich i prokuratury w sprawach dotyczących zanieczyszczenia środowiska),
 • Współdziałanie w akcjach zwalczania poważnych awarii przemysłowych z organami właściwymi do ich prowadzenia oraz nadzór nad usuwaniem ich skutków,
 • Udział w postępowaniach dotyczących lokalizacji inwestycji,
 • Wykonywanie bieżących zadań związanych z prowadzeniem baz danych oraz rejestrów.
 • Pełnienie dyżurów domowych. Możliwość pracy poza normalnymi godzinami pracy.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca także poza siedzibą urzędu, w tym praca w terenie,
 • Praca przy komputerze,
 • Wyjazdy służbowe.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

W obiekcie należącym do Delegatury w Koninie występują bariery architektoniczne uniemożliwiające samodzielne poruszanie się osób z ograniczoną sprawnością ruchową.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 • Niezbędne:
 • wykształcenie średnie techniczne – ochrona środowiska;
 • Pozostałe wymagania niezbędne:
 • Prawo jazdy kategorii B i umiejętność samodzielnego prowadzenia pojazdów służbowych,
 • Umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, Access, Internet, poczta elektroniczna),
 • Umiejętność redagowania pism,
 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
 • Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów,
 • Motywacja do pracy i poczucie odpowiedzialności,

Wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie wyższe z zakresu ochrona środowiska lub inżynieria środowiska
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej,
 • Wiedza z zakresu prawa ochrony środowiska, postępowania administracyjnego,
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy,
 • Staż pracy w organach administracji publicznej,
 • Dyspozycyjność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Życiorys i list motywacyjny,
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie
  o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Kopie świadectw pracy oraz inne zaświadczenia potwierdzające spełnianie wymagań niezbędnych i dodatkowych,
 • Kopia prawa jazdy kat. B

Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia 14.06.2015 r.

pod adresem :

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu

ul. Czarna Rola 4

61-625 Poznań

koniecznie z dopiskiem – Oferta nr 11/2015

Inne informacje:

Umowa na czas określony. Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (w przypadku przesłania dokumentów – decyduje data stempla pocztowego). Na postępowanie rekrutacyjne zaproszone zostaną wybrane osoby. Osoby dopuszczone do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego. Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (061) 8270-536.