Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

w Dziale Inspekcji w Delegaturze w Lesznie

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

LESZNO

DELEGATURA W LESZNIE 
UL. 17 STYCZNIA 4 
64-100 LESZNO 

ADRES URZĘDU:

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA 
                  W POZNANIU 
                   
UL. CZARNA ROLA 4 
61-625 POZNAŃ 

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: 
– praca także poza siedzibą urzędu, w tym praca w terenie, 
– prowadzenie samochodu służbowego, 
– praca przy komputerze, 
– wyjazdy służbowe. 
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: 
W obiektach Delegatury w Lesznie występują bariery architektoniczne uniemożliwiające samodzielne poruszanie się osób z ograniczoną sprawnością ruchową. 

ZAKRES ZADAŃ

 • kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska, w szczególności w zakresie kontroli rynku, gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, bateriami i akumulatorami, odpadami oakowaniowymi, przestrzegania przepisów o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,
 • kontrola przestrzegania decyzji ustalających warunki użytkowania środowiska,
 • udział w przekazywaniu do użytku obiektów lub instalacji realizowanych jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko,
 • kontrola eksploatacji instalacji i urządzeń chroniących środowisko przed zanieczyszczeniem,
 • podejmowanie decyzji wstrzymujących działalność prowadzoną z naruszeniem wymagań związanych z ochroną środowiska lub naruszeniem warunków korzystania ze środowiska

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • znajomość przepisów z zakresu prawa ochrony środowiska i postępowania administracyjnego
 • umiejętność obsługi komputera ( pakiet MS Office, Internet, poczta elektroniczna)
 • prawo jazdy kat. B i umiejętność samodzielnego prowadzenia pojazdów
 • umiejętność redagowania pism
 • umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe profilowe z zakresu ochrony środowiska, inżynierii środowiska, inżynierii sanitarnej, inżynierii i gospodarki wodnej, chemii środowiska.
 • praktyka zawodowa lub staż w ochronie środowiska
 • znajomość przepsiów z zakresu prawa ochrony środowiska w szczególności dotyczącej gospodarki odpadami
 • komunikatywność
 • dokładność
 • dyspozycyjność

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających odbycie praktyki zawodowej lub stażu w ochronie środowiska

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 06.03.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu 
  ul. Czarna Rola 4 
  61-625 Poznań 
  Koniecznie z dopiskiem – oferta nr 6/2018 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
Na postępowanie rekrutacyjne zaproszone zostaną wybrane osoby. 
Osoby dopuszczone do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie lub poprzez e-mail. Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane. 
Oferty kandydatek/kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w sc z mandatem radnego. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze na tym stanowisku wynosi 2100,00 zł brutto. 
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 82-70-536. 

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. 

Legenda