Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu

 • Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • w Laboratorium w Delegaturze WIOŚ w Pile, nr referencyjny ogłoszenia 8/11
 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

 • Piła
 • ul. Motylewska 5a
  64-920 Piła

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • pobór prób biologicznych w terenie,
 • wykonywanie analiz hydrobiologicznych (makrofity, makrobezkręgowce),
 • wykonywanie analiz mikrobiologicznych,
 • wdrażanie i walidacja metod biologicznych,
 • realizacja zadań w zakresie wdrożonego systemu jakości,
 • prowadzenie dokumentacji badań.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe o specjalności biologia, hydrobiologia
 • pozostałe wymagania niezbędne:

  • znajomość fauny i flory wodnej (fito i zooplankton, makrobezkręgowce, makrofity),
  • znajomość zagadnień mikrobiologicznych wód, ścieków i odpadów,
  • umiejętność obsługi komputera (Windows,Word, Excel, Access),
  • prawo jazdy kategorii B.

w y m a g a n i a   d o d a t k o w e

 • doświadczenie zawodowe w zakresie hydrobiologii i mikrobiologii,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym,
 • znajomość systemu jakości wg PN-EN ISO/IEC 17025.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia prawa jazdy

Termin składania dokumentów:

22-06-2011

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Czarna Rola 4
61-625 Poznań
z podaniem w ofercie nr referencyjnego 8/11

Inne informacje:

Umowa na zastępstwo. Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (w przypadku przesłania dokumentów – decyduje data stempla pocztowego). Na postępowanie rekrutacyjne zaproszone zostaną wybrane osoby. Osoby dopuszczone do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego. Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (061) 8270-535