Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu

 • Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
 • poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista w Wydziale Administracyjno-Technicznym
 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu:

Ul. Czarna Rola 4

61-625 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie sekretariatu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu,
 • przyjmowanie korespondencji przychodzącej oraz przygotowanie do wysyłki korespondencji wychodzącej,
 • przyjmowanie i nadawanie korespondencji drogą elektroniczną,
 • obsługa i rejestracja fax-u,
 • redagowanie pism i ich tworzenie na potrzeby dyrekcji
 • prowadzenie kalendarza spotkań dyrekcji
 • organizowanie i obsługa narad
 • kontakt z przedstawicielami mediów

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

praca przy komputerze

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie lub wyższe
 • pozostałe wymagania niezbędne:

  • umiejętność biegłej obsługi komputera (Word, Excel, programy poczty elektronicznej),
  • umiejętność obsługi sprzętu i urządzeń biurowych,
  • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku w administracji publicznej i min 5 lat doświadczenia w pracy z klientem

wymagania dodatkowe

 • dobra organizacja czasu pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dokładność,
 • prawo jazdy kat. B,
 • komunikatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Termin składania dokumentów:

31-01-2014

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
Czarna Rola 4
61-625 Poznań
z podaniem nazwy stanowiska

Inne informacje:

Umowa na zastępstwo. Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (w przypadku przesłania dokumentów – decyduje data stempla pocztowego). Na postępowanie rekrutacyjne zaproszone zostaną wybrane osoby. Osoby dopuszczone do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione e-mailem. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (061) 8270-536