Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

w Wydziale Inspekcji

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

POZNAŃ

ADRES URZĘDU:

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 
UL. CZARNA ROLA 4 
61-625 POZNAŃ

 

WARUNKI PRACY

– praca przy komputerze, 
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: 
Pomieszczenia do pracy biurowej. W obiekcie WIOŚ w Poznaniu występują bariery architektoniczne uniemożliwiające samodzielne poruszanie się osób z ograniczoną sprawnością ruchową. 

ZAKRES ZADAŃ

 • Kontrola użytkowników wykorzystujących zasoby genetyczne lub tradycyjną wiedzę związaną z zasobami genetycznymi,
 • Weryfikacja wniosków o wpisanie kolekcji lub ich części do rejestru kolekcji w obrębie Unii,
 • Kontrola kolekcji lub ich części umieszczonych w rejestrze kolekcji w obrębie Unii,
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych, w tym w zakresie wymierzania administracyjnych kar pieniężnych za naruszenie wymagań przepisów dotyczących dostępu i wykorzystania zasobów genetycznych,
 • Współpraca z innymi inspektorami w ww. wyspecjalizowanym zakresie,
 • Kontrola innych podmiotów korzystających ze środowiska,
 • Prowadzenie postępowań pokontrolnych,
 • Pełnienie dyżurów na wypadek wystąpienia poważnej awarii.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Ogólna wiedza z zakresu biologii/ biotechnologii,
 • Znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska,
 • Znajomość procedur wynikających z KPA,
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe biologia lub biotechnologia
 • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w obszarze związanym z ochroną środowiska lub związanym z kontrolą
 • Znajomość ustawy o dostępie do zasobów genetycznych i podziale korzyści z ich wykorzystania
 • Znajomość przepisów prawa wspólnotowego w tym: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 511/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie środków zapewniających zgodność użytkowników w Unii z wymogami wynikającymi z Protokołu z Nagoi dotyczącego dostępu do zasobów genetycznych oraz uczciwego i sprawiedliwego podziału korzyści wynikających z wykorzystania tych zasobów oraz wydanych aktów wykonawczych
 • Znajomość procedur kontrolnych
 • Dobra organizacja czasu pracy
 • Zdolność analitycznego myślenia,

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 13.06.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu 
  Ul. Czarna Rola 4 
  61-625 Poznań 
  Koniecznie z dopiskiem – oferta nr 11/2017 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (w przypadku przesłania dokumentów pocztą – decyduje data stempla pocztowego). 
Na postępowanie rekrutacyjne zaproszone zostaną wybrane osoby. Kandydatki/kandydatów prosimy o odniesienie się w liście motywacyjnym do spełniania wymagań niezbędnych i dodatkowych. 
Osoby dopuszczone do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie lub poprzez e-mail. Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane. 
Oferty kandydatek/kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w sc z mandatem radnego. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze na tym stanowisku wynosi 2500,00.zł brutto. 
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 82-70-536. 

Legenda