Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • Specjalista
 • w Wydziale Monitoringu Środowiska
 •  nr referencyjny ogłoszenia 5/14
 • w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

ul. Czarna Rola 4

61-625 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Poznań

ul. Czarna Rola 4

61-625 Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Udział w realizacji monitoringu wód powierzchniowych, w tym udział w pracach terenowych.
 2. Przygotowywanie wniosków i uwag do dokumentacji z zakresu planowania przestrzennego.
 3. Prowadzenie ewidencji podmiotów składających informacje o korzystaniu ze środowiska,
 4. Gromadzenie danych w wojewódzkiej bazie danych o korzystaniu ze środowiska oraz ich weryfikacji.
 5. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie.
 6. Archiwizacja dokumentacji.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

praca przy komputerze,

prowadzenie samochodu służbowego,

praca także poza siedzibą urzędu, w tym praca w terenie,

wyjazdy służbowe.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

W obiekcie WIOŚ w Poznaniu występują bariery architektoniczne uniemożliwiające samodzielne poruszanie się osób z ograniczoną sprawnością ruchową.

Narzędzia pracy:
– komputer, skaner, drukarka, kserokopiarka, fax, samochód służbowy.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe w zakresie ochrony środowiska lub pokrewne.
 • pozostałe wymagania niezbędne:

  • umiejętność biegłej obsługi komputera (Word, Excel, Access, PowerPoint, Corel, Arc GIS),
  • znajomość przepisów z zakresu ochrony środowiska,
  • prawo jazdy kat. B,
  • znajomość języka angielskiego,

w y m a g a n i a   d o d a t k o w e

 • dobra organizacja czasu pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dokładność,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • samodzielność,
 • komunikatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Kopie innych dokumentów i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

             02.07.2014 r.

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Czarna Rola 4
61-625 Poznań
z podaniem w ofercie nr referencyjnego 5/14

Inne informacje:

Umowa na zastępstwo. Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (w przypadku przesłania dokumentów – decyduje data stempla pocztowego). Na postępowanie rekrutacyjne zaproszone zostaną wybrane osoby. Osoby dopuszczone do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego. Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (061) 8270-536.