Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu

 • Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • w Wydziale Monitoringu Środowiska, nr referencyjny 4/12
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

ul. Czarna Rola 4
61-625 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wprowadzanie do bazy danych Ekoinfonet informacji z wykazów przekazywanych przez podmioty gospodarcze oraz weryfikacja danych, koordynowanie prac w ramach systemu Ekoinfonet,
 • współpraca z Wydziałem Inspekcji w ramach Informatycznego Systemu Wspomagania Kontroli
 • prowadzenie ewidencji podmiotów składających informacje o korzystaniu ze środowiska,
 • prowadzenie rozliczeń umów wsparcia finansowego z funduszy ochrony środowiska,
 • udział w prowadzeniu praktyk dla studentów w zakresie informacji o korzystaniu ze środowiska,
 • udostępnianie zainteresowanym osobom informacji na temat stanu środowiska,
 • przygotowywanie dokumentacji, raportów i prezentacji o stanie środowiska oraz dokumentacji do archiwizacji,
 • udział w realizacji monitoringu wód powierzchniowych.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

praca przy komputerze,
prowadzenie samochodu służbowego,
praca także poza siedzibą urzędu w tym praca w terenie,
wyjazdy służbowe.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

W obiekcie WIOŚ w Poznaniu występują bariery architektoniczne uniemożliwiające samodzielne poruszanie się osób z ograniczoną sprawnością ruchową
Narzędzia pracy:
– komputer, drukarka, kserokopiarka, fax oraz samochód służbowy.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe w zakresie ochrony środowiska lub pokrewne
 • pozostałe wymagania niezbędne:

  • 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej w zakresie ochrony środowiska,
  • umiejętność biegłej obsługi komputera (Word, Excel, Access, PowerPoint, Corel),
  • znajomość przepisów z zakresu ochrony środowiska
  • dobra znajomość języka angielskiego,
  • prawo jazdy kat. B

w y m a g a n i a   d o d a t k o w e

 • dobra organizacja czasu pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dokładność,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • komunikatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Kopie innych dokumentów i oświadczenia

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • kopia prawa jazdy

Termin składania dokumentów:

06-03-2012

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Czarna Rola 4
61-625 Poznań
z podaniem w ofercie nr referencyjnego 4/12

Inne informacje:

Umowa na czas określony. Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (w przypadku przesłania dokumentów – decyduje data stempla pocztowego). Na postępowanie rekrutacyjne zaproszone zostaną wybrane osoby. Osoby dopuszczone do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego. Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (061) 8270-536.