Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów na stanowisko

Starszego księgowego

w  Wydziale Budżetu, Finansów i Egzekucji Należności Pieniężnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż  6%.

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu

Ul. Czarna Rola 4

61-625 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

Poznań

ul. Czarna Rola 4

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

– obsługa finansowo-księgowa Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska,

– dekretowanie i księgowanie dokumentów księgowych zgodnie z planem kont obowiązujących w jednostce,

– wprowadzanie danych finansowych do programu księgowego,

– sporządzanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i rocznych,

– wykonywanie zbiorczych zestawień liczbowych – planowanie,

– kontrola kompletności dokumentów dotyczących operacji finansowych,

– dokonywanie okresowych analiz ekonomicznych,

– archiwizowanie dokumentów w formie papierowej i elektronicznej celem przekazania do archiwum.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

–          praca przy komputerze

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

W obiekcie WIOŚ w Poznaniu występują bariery architektoniczne uniemożliwiające samodzielne poruszanie się osób z ograniczoną sprawnością ruchową.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

·        niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie:

pozostałe wymagania niezbędne:

–          umiejętność biegłej obsługi komputera (Word, Excel),

– znajomość przepisów z zakresu rachunkowości budżetowej i umiejętność korzystania z nich   pod presją czasu,

– umiejętność pracy w zespole,

– komunikatywność

§         wymagania dodatkowe:

–       wykształcenie wyższe ekonomiczne,

–       co najmniej 1 rok pracy w jednostkach sektora finansów publicznych,

–       dobra organizacja czasu pracy,

–       dokładność,

–       zdolność analitycznego myślenia,

–       znajomość sporządzania rejestrów sprzedaży i zakupów,

–       prawo jazdy kat. B

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

–       życiorys i list motywacyjny,

–       oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

–       oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

–       oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

–       kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

–       kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie
o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

–       kopie świadectw pracy oraz inne zaświadczenia potwierdzające spełnianie wymagań niezbędnych i dodatkowych,

–   kopia prawa jazdy.

Inne dokumenty i oświadczenia:

– kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia  13.02.2016 r.

Termin składania dokumentów:

13.02.2016 r.

pod adresem :

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu

ul. Czarna Rola 4

61-625 Poznań

koniecznie z dopiskiem – Oferta nr 1/2016

Inne informacje:

Umowa na czas określony. Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane
(w przypadku przesłania dokumentów pocztą – decyduje data stempla pocztowego).
Na postępowanie rekrutacyjne zaproszone zostaną wybrane osoby.
Osoby dopuszczone do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie lub poprzez e-mail. Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.
Oferty kandydatek/kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w sc z mandatem radnego. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze na tym stanowisku wynosi 2100,00 zł. brutto.

Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 82-70-536.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.