Numer ogłoszenia: 75766 – 2015; data zamieszczenia: 03.04.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu , ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 61 827 05 10, faks 061 8270522.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.poznan.wios.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie dokumentacji koncepcyjnej dotyczącej wykorzystania modeli rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w celu wyznaczenia reprezentatywności stacji pomiarowych, lokalizacji stacji komunikacyjnych, wykonania i prezentacji prognoz krótkoterminowych zanieczyszczeń powietrza.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Opracowanie rozwiązań koncepcyjno-metodycznych w zakresie rekomendacji modelu lub modeli rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w celu wyznaczenia reprezentatywności stacji pomiarowych, lokalizacji stacji komunikacyjnych, umożliwiających śledzenie i prognozowanie stężeń zanieczyszczeń, znajdowania źródła emisji na poziomie województwa wielkopolskiego i wybranych miast w celu uzupełnienia metod pomiarowych. 2. Zgromadzenie w jednej strukturze w sposób spójny i zintegrowany danych emisyjnych i innych danych źródłowych na potrzeby opracowania rozwiązań koncepcyjno-metodycznych w zakresie wyboru modelu lub modeli rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. Szczegółowy opis wielkości i zakresu zamówienia zawarty został w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w załączniku nr 5 do SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.73.11.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 4700,00 zł. 2. Wadium należy wpłacić na konto: 45 1010 1469 0021 9213 9120 0000 NBP Oddział Poznań z dopiskiem Dyspersja zanieczyszczeń. 3. Zamawiający uzna, że wadium zostało wniesione jeżeli przed terminem otwarcia wadium wpłynie na konto Zamawiającego. 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a. pieniądzu, b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c. gwarancjach bankowych, d. gwarancjach ubezpieczeniowych, e. poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz 1158 z późn. zm.), 5. W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności w jakich Zamawiający może je zatrzymać. Okoliczności te muszą zawierać następujące sytuacje: -określone w art. 46 ust 4a prawa zamówień publicznych, tj. jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, lub informacji o tym, ze nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. – Wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, – Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, – zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 6. Z powyższego dokumentu powinno wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli złoży oświadczenie o spełnianiu warunku

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli złoży oświadczenie o spełnianiu warunku

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli złoży oświadczenie o spełnianiu warunku

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli: dysponuje co najmniej 2 osobami z doświadczeniem w projektowaniu i wdrażaniu systemów bazodanowych z interfejsem dostępowym w formie portalu przeznaczonego dla różnej klasy urządzeń końcowych (w tym komputery osobiste i urządzenia mobilne) poparte co najmniej 2 publikacjami naukowymi w ciągu 3 lat licząc od terminu składania ofert i wdrożeniem w projekcie o wartości co najmniej 400.000 zł brutto (każda z 2 osób brała udział w projektowaniu i wdrożeniu projektu o wartości 400.000,00 zł brutto), dysponuje co najmniej 1 osobą z doświadczeniem w projektowaniu i wykorzystaniu mechanizmów bezpiecznego dostępu do danych poufnych, poparte co najmniej 2 publikacjami naukowymi i wdrożeniem w projekcie o wartości co najmniej 400.000 zł brutto, dysponuje co najmniej 1 osobą z co najmniej 2 letnim doświadczeniem w pracy nad komputerowymi modelami rozprzestrzeniania się skażeń i zanieczyszczeń w obszarach miejskich, w tym ich implementacji i optymalizacji na wiodące architektury obliczeniowe wielordzeniowe oraz akceleratory graficzne poparte co najmniej 2 publikacjami naukowymi, dysponuje co najmniej 2 osobami z doświadczeniem w zdalnym uruchamianiu i kontrolowaniu symulacji komputerowych o wymaganiach zasobowych przekraczających 256 rdzeni obliczeniowych z wykorzystaniem systemów obliczeniowych o mocy obliczeniowej min 50 TERAFLOP udokumentowane co najmniej 2 publikacjami naukowymi i 2 rozliczonymi aplikacjami o granty zasobowe we wspomnianych infrastrukturach obliczeniowych lub wdrożeniem w projekcie o budżecie min 400 000 zł.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli złoży oświadczenie o spełnianiu warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 60
 • 2 – Działanie portalu Bazy Danych na urządzeniach mobilnych z samoczynnym dostosowywaniem się interfejsu do rozmiaru ekranu urządzenia – 10
 • 3 – Prezentacja lokalizacji i cech źródeł emisji na mapach Google – 10
 • 4 – Moduł wizualizacji wyników wykorzystujący bezdotykowe interfejsy sterowania obrazem – 10
 • 5 – Wyznaczenie poziomu stężenia substancji w modelach dyspersji zanieczyszczeń – 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego jeżeli wystąpi co najmniej jedna z niżej wymienionych okoliczności:1) nastąpi zmiana w przepisach podatkowych, które dotyczą świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia. Warunkiem zmiany jest wystąpienie w okresie obowiązywania umowy takiej zmiany w przepisach podatkowych, która wpływa na obowiązki lub uprawnienia którejkolwiek ze strony umowy powodując zmniejszenie, zwiększenie lub powstanie obowiązków podatkowych, 2) wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji umowy, 3) jeżeli wystąpiły okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności strony na dzień podpisania umowy przewidzieć nie mogły, a wynikają one ze zmian przepisów prawa, które nastąpiły w czasie realizacji umowy lub wystąpią zdarzenia związane z siłą wyższą, 4) jeżeli zajdzie potrzeba w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.poznan.wios.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.04.2015 godzina 10:00, miejsce: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań, w Biurze Obsługi Klienta – pokój 7a..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu realizuje projekt pn. Analiza i ewaluacja modeli transportu zanieczyszczeń i ich dyspersji oraz systemów prognozy pogody z przygotowaniem i udostępnieniem wybranych modeli współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu VII Pomoc techniczna, Działania 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schematu II Inwestycje strategiczne Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie