Poznań: Zakup sprzętu laboratoryjnego oraz sprzętu do poboru prób
Numer ogłoszenia: 229186 – 2015; data zamieszczenia: 03.09.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu , ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 61 827 05 10, faks 061 8270522.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.poznan.wios.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup sprzętu laboratoryjnego oraz sprzętu do poboru prób.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Część I – Zakup sprzętu laboratoryjnego 1. Łaźnia wodna – 1 szt.; 2. Łaźnia wodna z zamykaną komorą -1 szt.; 3. Mineralizator (blok grzejny z systemem usuwania oparów) – 1 szt.; 4. Pobornik do obornika i gleby – 1 szt.; 5. Pobornik do gnojownicy – 1 szt.; 6. Pobornik do wód glebowych i wód podziemnych – 1 szt.; 7. Zestaw do szybkich analiz terenowych – 1 szt.; 8. Dalmierz z klinometrem – 1 szt.; 9. Projektor multimedialny – 1 szt.; 10. Aparat fotograficzny z GPS do rejestracji i archiwizacji miejsc poboru próbek -1 szt. Część II – Zakup sprzętu do poboru prób 1. Silnik do łodzi z osprzętem – 1 szt.; 2. Łódź silnikowo-wiosłowa – 1 szt.; 3. Przyczepa samochodowa z przystosowaniem do przewozu łodzi – 1 szt..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.94.30.00-8, 38.43.00.00-8, 38.54.00.00-2, 38.65.21.00-1, 38.65.10.00-3, 34.31.00.00-3, 34.52.00.00-8, 34.22.00.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 35.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający rezygnuje z prawa żądania wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli złoży oświadczenie o spełnianiu warunku.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli złoży oświadczenie o spełnianiu warunku oraz jeżeli dostarczył w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: – dwie dostawy sprzętu laboratoryjnego o wartości 60.000,00 zł brutto każda (dotyczy Części I) – dwie dostawy sprzętu do poboru prób (które swoim zakresem obejmowały co najmniej jedno z urządzeń, opisanych w załączniku nr 5) o wartości 10.000,00 zł brutto każda (dotyczy Części II)

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli złoży oświadczenie o spełnianiu warunku.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli złoży oświadczenie o spełnianiu warunku.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli złoży oświadczenie o spełnianiu warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 90
 • 2 – termin realizacji – 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego jeżeli wystąpi co najmniej jedna z niżej wymienionych okoliczności: 1) nastąpi zmiana w przepisach podatkowych, które dotyczą świadczenia dostaw objętych przedmiotem zamówienia. Warunkiem zmiany jest wystąpienie w okresie obowiązywania umowy takiej zmiany w przepisach podatkowych, która wpływa na obowiązki lub uprawnienia którejkolwiek ze strony umowy powodując zmniejszenie, zwiększenie lub powstanie obowiązków podatkowych, 2) wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji umowy, 3) jeżeli wystąpiły okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności strony na dzień podpisania umowy przewidzieć nie mogły i wynikają one ze zmian przepisów prawa, które nastąpiły w czasie realizacji umowy lub wystąpieniem zdarzenia związanego z siłą wyższą, 4) jeżeli zajdzie potrzeba w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.poznan.wios.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.09.2015 godzina 10:00, miejsce: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4, w Biurze Obsługi Klienta – pokój nr 7a..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zakup realizowany w ramach projektu pn.: Wzmocnienie skuteczności monitoringu i kontroli oraz efektywności programów działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych w Wielkopolsce dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zakup sprzętu laboratoryjnego.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Zakup sprzętu laboratoryjnego 1. Łaźnia wodna – 1 szt.; 2. Łaźnia wodna z zamykaną komorą -1 szt.; 3. Mineralizator (blok grzejny z systemem usuwania oparów) – 1 szt.; 4. Pobornik do obornika i gleby – 1 szt.; 5. Pobornik do gnojownicy – 1 szt.; 6. Pobornik do wód glebowych i wód podziemnych – 1 szt.; 7. Zestaw do szybkich analiz terenowych – 1 szt.; 8. Dalmierz z klinometrem – 1 szt.; 9. Projektor multimedialny – 1 szt.; 10. Aparat fotograficzny z GPS do rejestracji i archiwizacji miejsc poboru próbek -1 szt. Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia jest Załącznik nr 5 – Specyfikacja techniczna – Część 1.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.94.30.00-8, 38.43.00.00-8, 38.54.00.00-2, 38.65.21.00-1, 38.65.10.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 35.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 90
  • 2. termin realizacji – 10

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zakup sprzętu do poboru prób.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup sprzętu do poboru prób 1. Silnik do łodzi z osprzętem – 1 szt.; 2. Łódź silnikowo-wiosłowa – 1 szt.; 3. Przyczepa samochodowa z przystosowaniem do przewozu łodzi – 1 szt. Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia jest Załącznik nr 5 – Specyfikacja techniczna – Część 2.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.31.00.00-3, 34.52.00.00-8, 34.22.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 35.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 90
  • 2. termin realizacji – 10