Rejestry prowadzone w Wydziale Inspekcji WIOŚ w Poznaniu

L.p.

Nazwa rejestru

Podstawa prawna

Sposoby i zasady udostępniania danych z rejestru

Wydział

Data i nazwisko osoby sporządzającej informacje

1.

Rejestr kontroli

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67)

Do wglądu przez osoby zainteresowane; Informatyczny System Wspomagania Kontroli – udostępniany na wniosek

Wydział Inspekcji

Małgorzata Koziarska – Naczelnik WI 

23.11.2012

2.

Rejestr interwencji

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67)

Do wglądu przez osoby zainteresowane

Wydział Inspekcji

Monika Staszak –Główny Specjalista, WI /23.11.2012 

3.

Rejestr poważnych awarii

§ 12.1.5j Regulaminu Organizacyjnego WIOŚ Poznań

Udostępnione na stronie internetowej WIOŚ Poznań

Wydział Inspekcji

Magdalena Kasprowicz – Starszy Specjalista WI

23.11.2012

4.

Rejestr zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

art. 29 pkt. 4 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 44, poz. 287 ze zm.)

Udostępnione na stronie internetowej WIOŚ Poznań

Wydział Inspekcji

Magdalena Kasprowicz – Starszy Specjalista WI

23.11.2012

5.

Rejestr zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

art. 29 pkt. 4 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 44, poz. 287 ze zm.)

Udostępnione na stronie internetowej WIOŚ Poznań

Wydział Inspekcji

Magdalena Kasprowicz – Starszy Specjalista WI

23.11.2012

6.

Rejestr administracyjnych kar pieniężnych nałożonych przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska

art. 21 ust. 2 pkt 23r ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

Udostępnione na stronie internetowej WIOŚ Poznań

Wydział Inspekcji

Małgorzata Koziarska – Naczelnik WI

23.11.2012

7.

Rejestr  instalacji, ustalony przez WIOŚ Poznań, które podlegają obowiązkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego

Pismo/zalecenie GIOŚ

Udostępnione na stronie internetowej WIOŚ Poznań

Wydział Inspekcji

Łukasz Garbatowski – Starszy Specjalista WI

23.11.2012

8.

Rejestr udostępnianych informacji o środowisku

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67)

Do wglądu przez osoby zainteresowane

Wydział Inspekcji

Małgorzata Koziarska – Naczelnik WI /23.11.2012 

9.

Rejestr zgłoszeń – oddanie do użytku instalacji znacząco oddziaływujących na środowisko

art. 76 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 ze zm.)

Do wglądu przez osoby zainteresowane

Wydział Inspekcji

Andrzej Bondyra – starszy specjalista WI 23.11.2012 /

Rejestry prowadzone w Dziale Inspekcji w Delegaturze WIOŚ w Kaliszu

Lp.

Nazwa rejestru

Podstawa prawna

Sposoby i zasady udostępniania danych z rejestru

Wydział

Data i nazwisko osoby sporządzającej informacje

1.

Rejestr kontroli

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakłado-wych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67)

Do wglądu przez osoby zainteresowane; Informatyczny System Wspomagania Kontroli – udostępniany na wniosek

Dział Inspekcji

Krzysztof Sibrecht

23.11.2012

2.

Rejestr interwencji

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakłado-wych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67)

Do wglądu przez osoby zainteresowane

Dział Inspekcji

Krzysztof Sibrecht

23.11.2012

3.

Rejestr administracyjnych kar pieniężnych nałożonych przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska

art. 21 ust. 2 pkt 23r ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

Udostępnione na stronie internetowej WIOŚ Poznań

Dział Inspekcji

Krzysztof Sibrecht

23.11.2012

4.

Rejestr udostępnianych informacji o środowisku

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakłado-wych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67)

Do wglądu przez osoby zainteresowane

Dział Inspekcji

Krzysztof Sibrecht

23.11.2012

5.

Rejestr zgłoszeń – oddanie do użytku instalacji znacząco oddziaływujących na środowisko

art. 76 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 ze zm.)

Do wglądu przez osoby zainteresowane

Dział Inspekcji

Krzysztof Sibrecht

23.11.2012

Rejestry prowadzone w Dziale Inspekcji w Delegaturze WIOŚ w Koninie

Lp.

Nazwa rejestru

Podstawa prawna

Sposoby i zasady udostępniania danych z rejestru

Wydział

Data i nazwisko osoby sporządzającej informacje

1.

Rejestr kontroli

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakłado-wych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67)

Do wglądu przez osoby zainteresowane; Informatyczny System Wspomagania Kontroli – udostępniany na wniosek

Dział Inspekcji

Mateusz Kolibabka

23.11.2012

2.

Rejestr interwencji

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakłado-wych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67)

Do wglądu przez osoby zainteresowane

Dział Inspekcji

Mateusz Kolibabka

23.11.2012

3.

Rejestr administracyjnych kar pieniężnych nałożonych przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska

art. 21 ust. 2 pkt 23r ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

Udostępnione na stronie internetowej WIOŚ Poznań

Dział Inspekcji

Mateusz Kolibabka

23.11.2012

4.

Rejestr udostępnianych informacji o środowisku

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakłado-wych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67)

Do wglądu przez osoby zainteresowane

Dział Inspekcji

Mateusz Kolibabka

23.11.2012

5.

Rejestr zgłoszeń – oddanie do użytku instalacji znacząco oddziaływujących na środowisko

art. 76 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 ze zm.)

Do wglądu przez osoby zainteresowane

Dział Inspekcji

Mateusz Kolibabka

23.11.2012

Rejestry prowadzone w Dziale Inspekcji w Delegaturze WIOŚ w Lesznie

Lp.

Nazwa rejestru

Podstawa prawna

Sposoby i zasady udostępniania danych z rejestru

Wydział

Data i nazwisko osoby sporządzającej informacje

1.

Rejestr kontroli

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakłado-wych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67)

Do wglądu przez osoby zainteresowane; Informatyczny System Wspomagania Kontroli – udostępniany na wniosek

Dział Inspekcji

Danuta Binkowska

26.11.2012

2.

Rejestr interwencji

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakłado-wych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67)

Do wglądu przez osoby zainteresowane

Dział Inspekcji

Danuta Binkowska

26.11.2012

3.

Rejestr administracyjnych kar pieniężnych nałożonych przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska

art. 21 ust. 2 pkt 23r ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

Udostępnione na stronie internetowej WIOŚ Poznań

Dział Inspekcji

Danuta Binkowska

26.11.2012

4.

Rejestr udostępnianych informacji o środowisku

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakłado-wych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67)

Do wglądu przez osoby zainteresowane

Dział Inspekcji

Danuta Binkowska

26.11.2012

5.

Rejestr zgłoszeń – oddanie do użytku instalacji znacząco oddziaływujących na środowisko

art. 76 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 ze zm.)

Do wglądu przez osoby zainteresowane

Dział Inspekcji

Danuta Binkowska

26.11.2012

Rejestry prowadzone w Dziale Inspekcji w Delegaturze WIOŚ w Pile

Lp.

Nazwa rejestru

Podstawa prawna

Sposoby i zasady udostępniania danych z rejestru

Wydział

Data i nazwisko osoby sporządzającej informacje

1.

Rejestr kontroli

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakłado-wych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67)

Do wglądu przez osoby zainteresowane; Informatyczny System Wspomagania Kontroli – udostępniany na wniosek

Dział Inspekcji

Leszek Wesołowski

26.11.2012

2.

Rejestr interwencji

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakłado-wych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67)

Do wglądu przez osoby zainteresowane

Dział Inspekcji

Leszek Wesołowski

26.11.2012

3.

Rejestr administracyjnych kar pieniężnych nałożonych przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska

art. 21 ust. 2 pkt 23r ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

Udostępnione na stronie internetowej WIOŚ Poznań

Dział Inspekcji

Leszek Wesołowski

26.11.2012

4.

Rejestr udostępnianych informacji o środowisku

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakłado-wych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67)

Do wglądu przez osoby zainteresowane

Dział Inspekcji

Leszek Wesołowski

26.11.2012

5.

Rejestr zgłoszeń – oddanie do użytku instalacji znacząco oddziaływujących na środowisko

art. 76 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 ze zm.)

Do wglądu przez osoby zainteresowane

Dział Inspekcji

Leszek Wesołowski

26.11.2012