Sprawozdanie z wykonania kontroli przez WIOŚ w Poznaniu w 2018 r.