Rejestry i ewidencje prowadzone przez Samodzielne Stanowisko ds. Archiwum Zakładowego

Lp.

Nazwa rejestru

Podstawa prawna

Sposoby i zasady udostępniania danych z rejestru

Imię i nazwisko osoby prowadzącej rejestr

1.

Ewidencja  spisów zdawczo-odbiorczych aktów przekazywanych do Archiwum Zakładowego WIOŚ w Poznaniu przez komórki organizacyjne WIOŚ

§ 17 pkt. 2 załącznika nr 6 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
(Dz. U. Nr 14, poz. 67)

Dane udostępniane na wniosek

Bogumiła Nawrocka