Sprawozdanie z wykonania kontroli przez WIOŚ w Poznaniu w 2019 r.