WYMAGANE DOKUMENTY

Należy złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o braku zaległości w płatności administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia warunków korzystania ze środowiska zawierający:

 • nazwę i adres podmiotu ubiegającego się o wydanie zaświadczenia,
 • numer REGON lub NIP,
 • informację, gdzie przedmiotowe zaświadczenie zostanie przedłożone; wraz
  z wymaganymi załącznikami,
 • dowód wpłaty uiszczenia opłaty skarbowej,
 • wykaz jednostek podlegających podmiotowi ubiegającemu się o wydanie zaświadczenia (np. dla gmin: wykaz szkół, jednostek organizacyjnych, zakładów administracyjnych itp.).

DRUK WNIOSKU

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZNEIA?

 • W Biurze Obsługi Klienta Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska,
  ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań

 • Za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP /wiospoz/SkrytkaESP

 • Wysyłając pocztą tradycyjną na adres: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań lub elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl

 • Wysyłając na adres odpowiedniej delegatury:

  • Delegatura w Kaliszu, ul. Piwonicka 19, 62-800 Kalisz,
   e-mail: kalisz@poznan.wios.gov.pl
  • Delegatura w Koninie, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 3a, 62-510 Konin,
   e-mail: konin@poznan.wios.gov.pl
  • Delegatura w Lesznie, ul. 17 stycznia 4, 64-100 Leszno,
   e-mail: leszno@poznan.wios.gov.pl
  • Delegatura w Pile, ul. Motylewska 5a, 64-920 Piła,
   e-mail: pila@poznan.wios.gov.pl

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zaświadczenie powinno zostać wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, chyba, że istnieje konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

OPŁATY ZA WYDANIE ZAŚWIADCZENIA

Za wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości pobiera się opłatę skarbową w wysokości 21,00 zł.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej należy dokonywać na rachunek bankowy:

Urząd Miasta Poznania Wydział Finansowy PKO BP Oddział I w Poznaniu

94 10 20 40 27 0000 16021 26 20 763

W tytule przelewu należy wpisać: „Opłata za wydanie zaświadczenia”

ZWOLNIENIA Z OPŁATY ZA WYDANIE ZAŚWIADCZENIA

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. O opłacie skarbowej, zwalnia się z opłaty:

 • jednostki budżetowe,

 • jednostki samorządu terytorialnego,

 • osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa,

 • osoby fizyczne prowadzące czynną obronę gatunkową oraz osoby fizyczne, których gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie narażone jest na szkody wyrządzane przez gatunki zwierząt chronionych nieobjęte odszkodowaniem Skarbu Państwa – wyłącznie w zakresie przedmiotów opłaty skarbowej związanych z ochroną przyrody,

 • organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek
  o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia –
  wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego
  w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

 • pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na postawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. O opłacie skarbowej