Sprawozdanie z wykonania kontroli przez WIOŚ w Poznaniu w 2021 r.