DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Oświadczenie sporządzono dnia: 29 września 2020 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

 • za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Mieczysław Skowron
  e-mail:       m.skowron@poznan.wios.gov.pl
  telefon:     61 8270 517 lub 61 8270 500 wew. 517

DOSTĘPNOŚC CYFROWA

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do internetowej strony Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu.

 • data publikacji strony internetowej: 3 sierpnia 2020 r.
 • data ostatniej istotnej aktualizacji: 29 września 2020 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne:

 • nie wszystkie grafiki lub zdjęcia są opatrzone tekstem alternatywnym (wytyczna WCAG 2.1 1.1.1)
 • brak dostępności lub niepełna dostępność plików załączników w formacie PDF

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu;
 • zgłosić żądanie o zapewnieniu dostępności cyfrowej strony lub jej elementu;
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej;
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie;
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub droga elektroniczną na adres.

 • Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
  adres: ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań
  e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl
  telefon: 61 8270 520

skrytka ePUAP: /wiospoz/SkrytkaESP

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich, strona internetowa www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Budynek siedziby Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu przy ul. Czarna Rola 4

Przed budynkiem znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku dojście po chodniku od ul. Czarna Rola, po schodach oznakowanych do wejścia głównego. Drzwi dwuskrzydłowe otwierane tradycyjnie z samozamykaczem. Obsługa osób ze szczególnymi potrzebami jest możliwa w Biurze Obsługi Klienta na parterze obok portierni. Jeżeli osoba niepełnosprawna porusza się samodzielnie jest możliwość wstępu z psem asystującym.

Pracownicy nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego. Tłumacz języka migowego możliwy do zapewnienia po wcześniejszym zgłoszeniu potrzeby. Osoby odwiedzające urząd nie poruszają się samodzielnie po obiekcie i cały czas są eskortowane przez osoby przyjmujące.

Z tyłu budynku znajduje się wejście dla osób niepełnosprawnych na wózkach. Drogę podjazdu z instrukcją zaznaczono na zdjęciu. Wejście znajduje się na równi z kondygnacją (parter) i umożliwia wjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku na teren WIOŚ, bez konieczności pokonywania różnicy poziomów.

W budynku jest winda, która zabezpiecza możliwości przewozu wózków inwalidzkich, toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na drugim piętrze.

Schody wejściowe i wewnętrzne oraz przeszklone drzwi wejściowe są oznakowane kontrastowo.

wejście dla niepełnosprawnych

oznakowanie wejść do budynku

Istnieje konieczność powiadomienia telefonicznego tel. 61 827 05 00 o potrzebie udostępnienia wejścia dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku. Bez powiadomienia portierni drzwi nie zostaną otwarte, na co dzień są zamknięte.

W budynku Gabinet Wielkopolskiego Inspektora Ochrony Środowiska i Zastępcy Wielkopolskiego Inspektora Ochrony Środowiska znajduje się na I piętrze.

Lokalizacja wydziałów:

Na parterze:

 • Wydział Kadr i Szkolenia
 • Wydział Prawny
 • Wydział Administracyjno – Techniczny

Na I piętrze:

 • Wydział Budżetu, Finansów

Na II piętrze:

 • Wydział Inspekcji

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu Delegatura w Kaliszu
ul. Piwonicka 19, 62-800 Kalisz

Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dostępność i szerokość drzwi nie odpowiada warunkom dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku. Jeżeli osoba niepełnosprawna porusza się samodzielnie jest możliwość wstępu z psem asystującym. Pracownicy nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego. Osoby odwiedzające urząd nie poruszające się samodzielnie po obiekcie, cały czas eskortowane są przez osoby przyjmujące.

Obsługa osób ze szczególnymi potrzebami możliwa po kontakcie telefonicznym.

telefon: 62 764-63-30 wew.101
e-mail: kalisz@poznan.wios.gov.pl

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu Delegatura w Koninie
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3a, 62-510 Konin

Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dostępność i szerokość drzwi nie odpowiada warunkom dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku. Jeżeli osoba niepełnosprawna porusza się samodzielnie jest możliwość wstępu z psem asystującym. Pracownicy nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego. Osoby odwiedzające urząd nie poruszające się samodzielnie po obiekcie, cały czas eskortowane są przez osoby przyjmujące.

Obsługa osób ze szczególnymi potrzebami możliwa po kontakcie telefonicznym.

telefon: 63 240-29-40
e-mail: konin@poznan.wios.gov.pl

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu Delegatura w Lesznie
ul. 17 Stycznia 4, 64-100 Leszno

Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dostępność i szerokość drzwi nie odpowiada warunkom dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku. Jeżeli osoba niepełnosprawna porusza się samodzielnie jest możliwość wstępu z psem asystującym. Pracownicy nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego. Osoby odwiedzające urząd nie poruszające się samodzielnie po obiekcie, cały czas eskortowane są przez osoby przyjmujące.

Obsługa osób ze szczególnymi potrzebami możliwa po kontakcie telefonicznym.

telefon: 65 529 58 56
e-mail: leszno@poznan.wios.gov.pl

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu Delegatura w Pile
ul. Motylewska 5a, 64-920 Piła

Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dostępność i szerokość drzwi nie odpowiada warunkom dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku. Jeżeli osoba niepełnosprawna porusza się samodzielnie jest możliwość wstępu z psem asystującym. Pracownicy nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego. Osoby odwiedzające urząd nie poruszające się samodzielnie po obiekcie, cały czas eskortowane są przez osoby przyjmujące.

Obsługa osób ze szczególnymi potrzebami możliwa po kontakcie telefonicznym.

telefon: 67 212 23 12
e-mail: pila@poznan.wios.gov.pl