DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-17

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu zobowiązuje  się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do internetowej strony Biuletynu  Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu i strony www.poznan.wios.gov.pl.

 • Data publikacji strony internetowej 3 sierpnia 2012 r.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:28 grudnia 2020 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne:

 • Nie wszystkie grafiki/zdjęcia są opatrzone tekstem alternatywnym
 • Brak dostępności lub niepełna dostępność plików załączników w formacie PDF

Każdy ma prawo:

 • Zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu;
 • Zgłosić żądanie o zapewnieniu dostępności cyfrowej strony lub jej elementu;
 • Wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • Dane kontaktowe osoby zgłaszającej;
 • Wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie;
 • Wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub droga elektroniczną na adres.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich dostępny na stronie internetowej www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Budynek siedziby Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu przy ul. Czarna Rola 4

Przed budynkiem znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku dojście po chodniku od ul. Czarna Rola, po schodach oznakowanych do wejścia głównego. Drzwi dwuskrzydłowe otwierane tradycyjnie z samozamykaczem. Obsługa osób ze szczególnymi potrzebami jest możliwa w Biurze Obsługi Klienta na parterze obok portierni. Jeżeli osoba niepełnosprawna porusza się samodzielnie jest możliwość wstępu z psem asystującym.

Tłumacz języka migowego możliwy do zapewnienia po wcześniejszym zgłoszeniu potrzeby. Osoby odwiedzające urząd nie poruszają się samodzielnie po obiekcie i cały czas są eskortowane przez osoby przyjmujące.

Z tyłu budynku znajduje się wejście dla osób niepełnosprawnych na wózkach. Drogę podjazdu z instrukcją zaznaczono na zdjęciu. Wejście znajduje się na równi z kondygnacją (parter) i umożliwia wjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku na teren  WIOŚ, bez konieczności pokonywania różnicy poziomów.

W budynku jest winda, która nie zabezpiecza możliwości przewozu wózków inwalidzkich, toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na drugim piętrze.

Schody wejściowe i wewnętrzne oraz przeszklone drzwi wejściowe są oznakowane kontrastowo.

Przy drzwiach wejściowych zamontowany jest domofon. W przedsionku wejściowym znajduje się tablica informacyjna. Drzwi do pomieszczeń są numerowane i w kontraście do koloru ścian.

Obsługa osób ze szczególnymi potrzebami możliwa po wcześniejszym kontakcie – wniosek zgłoszenia: Zgłoszenie dotyczące świadczenia usługi

wejście dla niepełnosprawnych

oznakowanie wejść do budynku

Istnieje konieczność powiadomienia telefonicznego tel. 61 827 05 00 o potrzebie udostępnienia wejścia dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku. Bez powiadomienia portierni drzwi nie zostaną otwarte, na co dzień są zamknięte.

W budynku Gabinet Wielkopolskiego Inspektora Ochrony Środowiska i Zastępcy Wielkopolskiego Inspektora Ochrony Środowiska znajduje się na I piętrze.

Lokalizacja pomieszczeń:

Na parterze:

Biuro obsługi klienta

 • Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia
 • Naczelnik Wydziału Prawnego
 • Naczelnik Wydziału Administracyjno – Technicznego
 • Naczelnik Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska GIOŚ

Na I piętrze:

 • Naczelnik Wydziału Budżetu, Finansów
 • Kierownik oddziału CLB GIOŚ

Na II piętrze:

 • Naczelnik Wydziału Inspekcji

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu Delegatura w Kaliszu ul. Piwonicka 19, 62-800 Kalisz

Wejście do budynku po schodach oznakowanych. Drzwi wejściowe i schody wewnętrzne są oznakowane kontrastowo. Dostępność nie odpowiada warunkom dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim. W budynku jest winda, która nie zabezpiecza możliwości przewozu wózków inwalidzkich. Jeżeli osoba niepełnosprawna porusza się samodzielnie jest możliwość wstępu z psem asystującym. Tłumacz języka migowego możliwy do zapewnienia po wcześniejszym zgłoszeniu potrzeby. Obsługa osób ze szczególnymi potrzebami jest możliwa na parterze przez osoby przyjmujące. Brak toalet dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Obsługa osób ze szczególnymi potrzebami możliwa po wcześniejszym kontakcie – wniosek zgłoszenia: Zgłoszenie dotyczące świadczenia usługi

Tel. 62 764-63-30

E-mail: kalisz@poznan.wios.gov.pl 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu Delegatura w Koninie ul. Kardynała Stanisława Wyszyńskiego 3a , 62-510 Konin

Wejście do budynku z poziomu parteru. Drzwi wejściowe i schody wewnętrzne są oznakowane kontrastowo Dostępność nie odpowiada warunkom dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim. Brak windy. Jeżeli osoba niepełnosprawna porusza się samodzielnie jest możliwość wstępu z psem asystującym. Tłumacz języka migowego możliwy do zapewnienia po wcześniejszym zgłoszeniu potrzeby. Obsługa osób ze szczególnymi potrzebami jest możliwa na parterze przez osoby przyjmujące. Brak toalet dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Obsługa osób ze szczególnymi potrzebami możliwa po wcześniejszym kontakcie – wniosek zgłoszenia: Zgłoszenie dotyczące świadczenia usługi

Tel. 63 240-29-40

E-mail: konin@poznan.wios.gov.pl

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu Delegatura w Lesznie ul. 17 Stycznia 4, 64-100 Leszno

Wejście do budynku po schodach oznakowanych. Dostępność i szerokość drzwi nie odpowiada warunkom dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku. Brak windy. Jeżeli osoba niepełnosprawna porusza się samodzielnie jest możliwość przyjęcia w  budynku na parterze przez osoby przyjmujące. Tłumacz języka migowego możliwy do zapewnienia po wcześniejszym zgłoszeniu potrzeby. Schody wewnętrzne są skrętne, strome, oznakowane, nie spełniają warunków dla osób poruszających się samodzielnie z psem asystującym. Brak toalet dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Obsługa osób ze szczególnymi potrzebami możliwa po wcześniejszym kontakcie – wniosek zgłoszenia: Zgłoszenie dotyczące świadczenia usługi

Tel. 65 529 58 56

E-mail: leszno@poznan.wios.gov.pl

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu Delegatura w Pile ul. Motylewska 5a, 64-920 Piła

Wejście do budynku po schodach oznakowanych. Drzwi wejściowe i schody wewnętrzne są oznakowane kontrastowo. Dostępność nie odpowiada warunkom dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku. Brak windy. Jeżeli osoba niepełnosprawna porusza się samodzielnie jest możliwość wstępu z psem asystującym. Tłumacz języka migowego możliwy do zapewnienia po wcześniejszym zgłoszeniu potrzeby. Jeżeli osoba niepełnosprawna porusza się samodzielnie jest możliwość przyjęcia w budynku na parterze przez osoby przyjmujące. Brak toalet dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Obsługa osób ze szczególnymi potrzebami możliwa po wcześniejszym kontakcie – wniosek zgłoszenia: Zgłoszenie dotyczące świadczenia usługi

Tel. 67 212 23 12

E-mail: pila@poznan.wios.gov.pl

Raporty dostępności:

 1. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego na dzień 01.01.2021