Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 729), Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu informuje o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego i zbędnych prawach na dobrach niematerialnych.

Zgodnie z § 2 pkt 1 powyższego rozporządzenia przez zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego należy rozumieć składniki rzeczowe majątku ruchomego, które:

a)      nie są i nie będą mogły być wykorzystane w realizacji zadań związanych z działalnością jednostki lub

b)     nie nadają się do użytkowania ze sprzętem używanym w jednostce, a ich przystosowanie byłoby technicznie lub ekonomicznie nieuzasadnione, lub

c)      nie nadają się do dalszego użytku, a ich naprawa lub dostosowanie byłyby ekonomicznie nieuzasadnione.

Zgodnie z § 2 pkt 2 powyższego rozporządzenia przez zbędne prawa na dobrach niematerialnych należy rozumieć składniki majątku, które:

a)      nie są i nie będą mogły być wykorzystane w realizacji zadań związanych z działalnością jednostki lub

b)     nie nadają się do wykorzystania na sprzęcie używanym w jednostce, a ich dostosowanie byłoby ekonomicznie nieuzasadnione.

SKŁADNIKI MAJĄTKU RUCHOMEGO ZAKWALIFIKOWANE
DO KATEGORII MAJĄTKU ZBĘDNEGO

Ogłoszenie
Pliki do pobrania
Termin składania ofert

Informacja z otwarcia ofert
1. Formularz ofertowy
2. Wzór – umowa kupna-sprzedaży

15.09.2020
godz. 08.30
15.09.2020
godz. 09.00

1. Formularz ofertowy
2. Wzór – umowa kupna-sprzedaży

25.08.2020
godz. 08.30
25.08.2020
godz. 09.00

Informacja o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego WAT.2613.2.2020r.2810W   

Składniki majątku ruchomego zakwalifikowane do kategorii majątku zbednego

WIOS – Delegatura w Koninie  załącznik nr 1   
Wniosek o nieodpłatne przekazanie składników rzeczowych majątku ruchomego WIOŚ w Poznaniu Załącznik nr 2   
Wniosek o dokonanie darowizny składników rzeczowych majątku ruchomego WIOŚ w Poznaniu Załącznik nr 3