L.p.

Data

Instytucja kontrolująca

Zakres  kontroli

1.

19.06.2019 r.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie

Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, w tym kontrola sprawdzająca decyzję PZ.5580.50.3.2018 z dnia 14.11.2018 r.

2.

10.06. – 26.07.2019 r.

Najwyższa Izba Kontroli

Wykonywanie kontroli właściwego zagospodarowania odpadów komunalnych przyjmowanych i powstających w wyniku ich przetworzenia w instalacjach MBP. Wykonywanie kontroli podmiotów zarządzających składowiskami odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

Informacja o sposobie wykonania wniosków.

3.

28.08-04.09.2019

Państwowa Inspekcja Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu

Ocena przestrzegania przepisów prawa pracy oraz naliczania i wypłacania dodatku za wieloletnią pracę oraz wybranych zagadnień z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy dot. badań lekarskich i szkoleń bhp.

Odpowiedź na wystąpienie

 

Informacje z kontroli zawierające dane osobowe lub zastrzeżone, mogą być udostępniane każdorazowo po anonimizacji, na wniosek osób zainteresowanych, w siedzibie WIOŚ w Poznaniu w godz. 8.00-14.00 tel. (61) 8270 500 fax (61) 8 270 522.