Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu jest jednostką budżetową, dysponentem środków budżetowych trzeciego stopnia. Majątek Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska jest własnością Skarbu Państwa.

Majątek WIOŚ

Środki trwałe Wartość brutto
    Grunty

 453.859,56

1. Budynki i lokale

5.460.867,66

2. Obiekty Inżynierii Lądowej i Wodnej

363.073,88

3. Kotły i Maszyny Energetyczne

84.362,90

4. Maszyny, Urządzenia i Aparaty Ogólnego Zastosowania

2.211.496,11

5. Specjalistyczne Maszyny, Urządzenia i Aparaty

88.370,90

6. Urządzenia Techniczne

224.578,36

7. Środki Transportu

3.691.874,67

8.Narzędzia, Przyrządy, Ruchomości i Wyposażenie

365.234,90

 

Wartości Niematerialne i Prawne

555.679,24

Pozostałe Środki Trwałe

2.198.310,09

Wartość  majątku

15.597.708,27

Stan na dzień  31.12.2020 r.