Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu jest jednostką budżetową, dysponentem środków budżetowych trzeciego stopnia. Majątek Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska jest własnością Skarbu Państwa.

Majątek WIOŚ

Środki trwałe Wartość brutto

Grunty

453.859,56
1. Budynki i lokale

5.460.867,66

2. Obiekty Inżynierii Lądowej i Wodnej

363.073,88

3. Kotły i Maszyny Energetyczne

84.362,90

4. Maszyny, Urządzenia i Aparaty Ogólnego Zastosowania

2.130.065,82

5. Specjalistyczne Maszyny, Urządzenia i Aparaty

88.370,90

6. Urządzenia Techniczne

295.288,12

7. Środki Transportu

5.235.194,67

8.Narzędzia, Przyrządy, Ruchomości i Wyposażenie

375.973,65

Wartości Niematerialne i Prawne

558.601,72

Pozostałe Środki Trwałe

2.497.673,64

Wartość majątku

17.543.332.52

Stan na dzień 31.12.2022r.