W ramach dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie WIOŚ w Poznaniu zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 23 lit. r ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zamieszcza poniżej wykazy administracyjnych kar pieniężnych nałożonych przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. 

Decyzje wydane przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w 2018 roku

Decyzje wydane przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w 2019 roku

Decyzje wydane przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w 2020 roku