PROCEDURA SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI W WOJEWÓDZKIM INSPEKTORACIE OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU

 1. Skargi i wnioski i petycje składa się we właściwych miejscowo jednostkach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu:
 • w WIOŚ w Poznaniu w godz. 7 – 15 w Biurze Obsługi Klienta, pok. nr 7a, ul. Czarna Rola 4.
  W poniedziałki w godz. 11 – 15 skargi i wnioski przyjmuje osobiście Zastępca Wojewódzkiego Inspektora;
 • w Delegaturze WIOŚ w Kaliszu w godz. 7 – 15 w sekretariacie pok. nr 301, ul. Piwonicka 19.
  W poniedziałki w godz. 11 – 13 skargi i wnioski przyjmuje osobiście Kierownik Delegatury;
 • w Delegaturze WIOŚ w Koninie w godz. 7 – 15, w pok. nr 201, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 3a.
  W poniedziałki w godz. 10 – 12 skargi i wnioski przyjmuje osobiście Kierownik Delegatury;
 • w Delegaturze WIOŚ w Lesznie w godz. 7 – 15, pok. nr 15, ul. 17 Stycznia 4.
  W poniedziałki w godz. 10 – 12 skargi i wnioski przyjmuje osobiście Kierownik Delegatury;
 • w Delegaturze WIOŚ w Pile w godz. 7 – 15, pok. nr 110, ul. Motylewska 5a.
  W poniedziałki w godz. 11 – 13 skargi i wnioski przyjmuje osobiście Kierownik Delegatury.

W przypadku, gdy w poniedziałek przypada dzień ustawowo wolny od pracy przyjęcia odbywają się w następnym dniu roboczym.

 1. Skargi i wnioski mogą być wnoszone do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Delegatur pisemnie, telegraficznie, faxem, pocztą elektroniczną a także ustnie. W przypadku skargi lub wniosku wniesionego ustnie, z faktu tego sporządza się protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie.
  Petycje składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 2. Skargi dotyczące działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu rozpatruje Zastępca Wojewódzkiego Inspektora.
 3. Wnioski dotyczące stanu środowiska, propozycje działań kontrolnych, informacje o zagrożeniach i skażeniach środowiska mogą być kierowane do właściwych miejscowo jednostek organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu (Wydział Inspekcji w Poznaniu i Działy Inspekcji w Delegaturach).
 4. Zasady postępowania w sprawach skarg i wniosków oraz terminy i tryb ich rozpatrywania określają przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.).