Wykaz instalacji, ustalonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, które podlegają obowiązkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego, w podziale na branże, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. poz. 1169) – według stanu na dzień 31.12.2021r.

IPPC WIOŚ Poznań – stan na 31.12.2021.pdf