L.p.

Data

Instytucja kontrolująca

Zakres  kontroli

1.

22.04. – 28.05.2021 r.

Najwyższa Izba Kontroli

Przeciwdziałanie marnowaniu żywności.

Odpowiedź na wystąpienie.

2.

12.05. – 28.07.2021

Najwyższa Izba Kontroli

Wykorzystanie odpadów do rekultywacji gruntów zdegradowanych oraz wyrobisk kopalin objętych prawem własności nieruchomości gruntowej

3.

03. – 06.08.2021

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Trwałość porozumienia nr 248/2015/Wn15/OA-XN-04/D w sprawie projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu i Delegatury w Kaliszu” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014

4.

11.06. – 28.09.2021 r.

Najwyższa Izba Kontroli

Dochodzenie należności z tytułu kar administracyjnych nakładanych przez organy administracji publicznej
Odpowiedź na wystąpienie.

5.

16. – 19.11.2021

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Trwałość porozumienia nr 23/2015/Wn15/MN-XN-03/D w sprawie projektu pn. „Wzmocnienie skuteczności monitoringu i kontroli oraz efektywności programów działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych w Wielkopolsce” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014

 

Informacje z kontroli zawierające dane osobowe lub zastrzeżone, mogą być udostępniane każdorazowo po anonimizacji, na wniosek osób zainteresowanych, w siedzibie WIOŚ w Poznaniu w godz. 8.00-14.00 tel. (61) 8270 500 fax (61) 8 270 522.