L.p.

Data

Instytucja kontrolująca

Zakres  kontroli

1.

05.02.2020 r.

Archiwum Państwowe w Poznaniu

Postępowanie z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną, powstałą i zgromadzoną w jednostce.

Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.

2.

26.05. – 01.09.2020 r.

Najwyższa Izba Kontroli

Działania jednostki w zakresie ewidencjonowania podmiotów gospodarczych, planowania i inicjowania zadań kontrolnych. Prowadzenie działań kontrolnych jednostki wobec przedsiębiorców.

3.

12.10. – 06.11.2020 r.

Państwowa Inspekcja Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu

Realizacja uprzednio wydanych środków prawnych, przestrzeganie przepisów o czasie pracy, a także bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącym przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19.

Odpowiedź na wystąpienie.

 

Informacje z kontroli zawierające dane osobowe lub zastrzeżone, mogą być udostępniane każdorazowo po anonimizacji, na wniosek osób zainteresowanych, w siedzibie WIOŚ w Poznaniu w godz. 8.00-14.00 tel. (61) 8270 500 fax (61) 8 270 522.